NASZE KREDO CZYLI W CO WIERZYMY


Fundamentem naszej wiary jest wiara w dzieło Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że zbawienie
wynika wyłącznie z Bożej łaski, a dostępne dla ludzi staje się poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa,
wyrażoną posłuszeństwem wobec zasad ustanowionych przez Boga w Piśmie Świętym.

 

BÓG

Wierzymy w jedynego Boga, stwórcę wszechświata; nieomylnego, wiecznego i wszechmogącego Boga Jahwe który mieszka w niebie i mówi o sobie Jestem Który Jestem.

 

SYN BOŻY

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, jedynego zbawiciela danego światu i jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, poczętego w mocy Ducha Świętego i cieleśnie narodzonego z dziewicy Marii. Wierzymy w Jego męczeńską śmierć na krzyżu za grzechy całego świata, w Jego zmartwychwstanie w ludzkim ciele oraz wniebowstąpienie, i Jego powtórne przyjście na ziemię w chwale, aby zabrać swój Kościół i osądzić cały bezbożny świat.

 

DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską, że jest duchem Bożym, który mieszka w Kościele Pana Jezusa, czyli każdym człowieku nowonarodzonym. Wierzymy, że tylko On otwiera ''duchowe oczy'' człowieka, dając mu zrozumienie Pism i własnej grzeszności, oraz że udziela darów duchowych, wszystkim ludziom narodzonym na nowo, którzy o nie proszą, rozdzielając je zgodnie z wolą Ojca.

 

BIBLIA

Wierzymy, że Biblia to 39 ksiąg kanonicznych Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Wierzymy, że są to Słowa wypowiedziane przez Boga do ludzi i jako Pismo Święte są tekstem nieomylnym, będącym pełnym objawieniem Bożej woli dla ludzkości. Jako jedyny wyznacznik prawdy w sprawach życia, wiary i zbawienia, Biblia nie podlega żadnej korekcie ani dezaktualizacji.

 

KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Powszechnym Kościołem Apostolskim, którego arcykapłanem, głową i Panem jest Jezus Chrystus, są wszyscy ludzie, którzy świadomie odpowiedzieli na Boże wezwanie i narodzili się na nowo z wody i z Ducha Świętego. Uczniami Pana Jezusa są osoby, które trwają w wierze zgodnej z prawdą Bożego Słowa i żyją zgodnie z jego zasadami, bez względu na przynależność kościelną.

 

NOWE NARODZENIE

Nowe narodzenie z wody i z Ducha Świętego, jest biblijnym warunkiem, aby stać się uczniem Jezusa Chrystusa (J 3:3-7) i według nauczania Nowego Testamentu (Dz 2-38-39) wyraża się ono poprzez:

 

Upamiętanie - czyli odwrócenie się od bałwochwalczych praktyk i niebiblijnych wierzeń oraz grzesznego stylu życia, oraz zmianę sposobu myślenia oraz systemu wartości na wzorzec biblijny.

 

Pokutę - czyli wyznanie Bogu wszystkich terażniejszych i przeszłych grzechów i uznanie ich za zło. W miarę możliwości zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym.

 

Chrzest - czyli całkowite zanurzenie w wodzie na odpuszczenie naszych grzechów i pogrzebanie naszej grzesznej natury, na podstawie upamętania i świadomego wyznania wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że chrzest jest również prośbą do Boga o nowe dobre sumienie, które nie będzie tolerować grzechu (1P 3:21).

 

Dzięki temu, każda osoba narodzona na nowo otrzymuje w darze Ducha Świętego. Ale Biblia mówi też o zwróceniu się do Boga o dary Ducha Świętego, które są czynnikiem niezbędnym do duchowego wzrosu i służenia innym wierzącym (Dz Ap 2:38-39).

 

WZROST DUCHOWY

Uważamy, że poprzez nowe narodzenie wyrażamy zrozumienie i zobowiązanie przestrzegania zasad powszechnego kapłaństwa, ustanowionych przez Pana Jezusa i wyrażających się w Bożych nakazach:

 

Trwania w nauce apostolskiej - czyli nauczania i życia zgodnego z nauką Pana Jezusa.

 

Trwania w więzi z Chrystusem oraz pielęgnowania więzi z braćmi, jako Jego ciałem na ziemi.

 

Udział w wieczerzy pańskiej - czyli spożywanie chleba i picia wina z jednego kielicha na pamiątkę męczeńskiej śmierci Pana Jezusa, dzięki której została odkupiona każda osoba narodzona na nowo.

 

ZASADY ETYCZNE

Lepiej być odrzuconym za mówienie bolesnej prawdy, która uzdrawia, niż akceptowanym za trwanie w kłamstwie zadowalającym ludzkie JA, lecz prowadzącym na zatracenie. Nie tylko to co mówimy i czego nauczamy jest świadectwem naszej wiary, lecz przede wszystkim, czy zgodnie z tym żyjemy.