POMIĘDZY PRAWDĄ A OKULTYZMEM

Powyższa publikacja nie nie ma na celu tworzenia polemiki na temat dzisiejszego stanu kościoła, kompetencji duchownych, osądzenia kogokolwiek ani szukania przeciwników takowych zjawisk. Publikacja ma ukazać zjawisko inflirtacji chrześcijaństwa wierzeniami i praktykami okultystycznymi, nieuchronnie prowadzącymi do upadku życia duchowego osób w takowe zaangażowanych.

 

SPIS TEMATÓW:

 

1. ERA ANTYCHRYSTA

2. OKULTYZM

   · Wstęp

   · Charakterystyka

   · Współczesne techniki

 

3. NIKOLAICI - ZBIEG OKOLICZNOŚCI CZY PONADCZASOWY FAKT

4. CHARYZMATYCY CZYLI GENERAŁOWIE WSTAWIENNICTWA

5. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE FAŁSZYWYCH PRZEBUDZEŃ

6. FAŁSZYWI NAUCZYCIELE W ŚWIETLE BIBLII

7. W KTÓREGO JEZUSA WIERZYSZ?

8. CO MÓWI BIBLIA, A CO NAUKA CHARYZMATYKÓW

 


 

ERA ANTYCHRYSTA


''... nie nadejdzie wcześniej (dzień Pański), zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia który wynosi sięponad wszystko co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga”. (2Tes 2:3-4)

Pismo mówi, że zanim nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa, ujawni się antychryst - człowiek niegodziwości”, charyzmatyczny przywódca który zjednoczy cały świat. Podstępnie doprowadzi on do całkowitego wyeliminowania Bożego prawa i Jego zasad z życia społeczeństw. Wysoce prawdopodobne jest też to, że będzie to być przywódca z kręgów religijnych. Niewykluczone jest, że to on doprowadzi do zjednoczenia wszystkich religii, a ludzie którzy za nim pójdą, będą określać się jako jakiś nowy ruch religijny. Biblia mówi, że bezbożny świat postrzegać go będzie jako mesjasza i że na kilka lat przed końcem swoich rządów zawrze on siedmioletnie przymierze z Izraelem. Lecz jego prawdziwe oblicze ujawni się trzy i pół roku później, gdy w odbudowanej świątyni Salomona w Jerozolimie stanie jego wizerunek który ożyje, a on ogłosi się Bogiem. (Dn 9:27 i 2Tes 2:1-4). Zażąda on od ludzi oddawania mu boskiej czci pod karą śmierci i zacznie prześladować wszystkich ludzi, którzy nie uznają go jako Boga (Obj 13:7-8). Człowiek ten, mocą szatana przy pomocy „fałszywego proroka”, będzie dokonywał wielkich znaków i cudów, aby szerzyć kłamstwo i zwieść wszystkich ludzi na ziemi (Obj 13:13-18).

 

Wyrażenie „znaki i cuda” oznaczają tu rzeczywiste ponad naturalne wydarzenia które będą tylko iluzją nie mającą charakteru ani celu Bożych cudów. Będą one jednak zachwycać ludzkość, ale ich celem będzie wyłącznie zwiedzenie chrześcijan (Mt 24:24).

 

Opisane w biblii ''rzekome znaki i cuda'', zaczynają już być coraz widoczniejsze w kościołach. Nieprzypadkowo zjawiska te, są też silnie powiązane z ekumenią będącą integralnym elementem globalizacji. Dzieje się to w ramach bardzo szczytnych, wyniosłych i poprawnych politycznie celów jak zaprowadzanie nowego światowego ładu czy dążenie do globalnej jedności duchowej na świecie, a wydarzenia te są intensywnie emitowane w mediach na świecie.

 

W biblii czytamy, że wielkie rzesze ludzi będą pod silnym wpływem tej osoby i wydarzeń przez nią aranżowanych oraz że wielu wierzących da się przekonać do jego filozofii. Zostało to tak podstępnie wymyślone że czym więcej mamy aprobaty dla tych przemian i nowych form duchowości ''chrześcijańskiej'' tym bardziej oddalamy się od Boga, Jego Słowa oraz Bożego prawa.

 

Słowa Pawła:

A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelka mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych którzy maja zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości Prawdy która mogła ich wyratować (2Tes 2:9)

jak i słowa Pana Jezusa:

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda aby o ile można zwieść wybranych (Mt 24:24)

Powinny być czytelnym ostrzeżeniem dla wszystkich dzieci Bożych, iż nie wszystkie cuda pochodzą od Boga. Pan Bóg w swoim słowie wyraźnie nakazuje aby badać duchy, proroctwa oraz wszelkie inne charyzmaty, czy na pewno są przesłaniami pochodzącymi od Niego, gdyż wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce również w kościołach.

 

TRZY ZNAKI DUCHOWE

 

TEN, KTÓRY POWSTRZYMUJE MUSI ZEJŚĆ Z POLA (2Tes 2:7-12)

 

Zanim ujawni się antychryst, musi nastąpić „usunięcie się” kogoś lub czegoś, co powstrzymuje tajemną (occultus) moc nieprawości i człowieka niegodziwości. Jako tego, który powstrzymuje albo powstrzymywał można rozumieć jedynie osobę Ducha Świętego, który jako jedyny na ziemi może powstrzymać coś lub kogoś w sferze duchowej. Nie oznacza to jednak, że zostanie On zabrany z ziemi (chyba że pochwycenie będzie przed wielkim uciskiem), ale że przestanie On powstrzymywać antychrysta od zaprowadzania swojego systemu na ziemi.

 

Gdy Duch Święty zejdzie z pola, to umożliwi On pojawienie się „człowieka niegodziwości” (2Tes 2:3-4), który rozpocznie szeroko zakrojone działania w celu wyeliminowania Bożego prawa oraz Jego norm etycznych i zasad z życia ludzi. Słowo Boże mówi, że w tym czasie Bóg ześle ostry obłęd na wszystkich ludzi, którzy nie chcieli trzymać się prawdy Bożego Słowa (2Tes 2:11-12), i że będzie to największe zwiedzenie w historii świata. Ludzie ci zaakceptują duchową ofertę „syna zatracenia” i cała ludzkość pogrąży się w grzechu i nieprawości, jakiej nie było nigdy wcześniej.

 

TAJEMNA (łac-occultus) MOC NIEPRAWOŚCI BĘDZIE SIĘ WZMAGAĆ

 

''Tajemna moc nieprawości'' to ukryte działanie mocy demonicznych na świecie, które będzie się wzmagać, aż doprowadzi do braku poszanowania dla wszelkich norm i praw Bożych zawartych w biblii i do ogłoszenia się antychrysta bogiem. Słowo Boże mówi, że w wyniku panowania ducha bezprawia, wiara wielu ludzi oziębnie i przystaną oni do duchów zwodniczych (Mt 24:10-12). Że osoby takie znienawidzą biblijnie wierzących chrześcijan i będą wydawać ich na śmierć i udrękę. Że pozostanie tylko resztka wiernych nauce Apostolskiej (Mt 24:13; Łk 18:7).

 

Biblia mówi, że będą to czasy największego odstępstwa (2Tes 2:3) użyte tu słowo apostasia, oznacza dosłownie odejście, odpadnięcie i porzucenie wiary. Zarówno Pan Jezus jak i apostoł Paweł, ukazują zepsucie moralne przywódców religijnych oraz tragiczny obraz stanu kościoła naszych czasów (Mk 3:27; 1Tm 4:1; 2Tm 4:1-4). W Mt 24:5 Pan Jezus osobiście zapowiada pojawienie się w kościołach rzeszy fałszywych nauczycieli i proroków, przez których ludzie odejdą od nauki biblijnej, a pójdą za tym co wyda im się atrakcyjne i nie wymagające.

 

ODSTĘPSTWO OD WIARY

 

ODSTĘPSTWO TEOLOGICZNE - Jest to odejście od nauczania Chrystusa i nauki apostolskiej lub jej części (2Tm 4:3). Pojawienie się fałszywych nauk, oferujących komercyjne zbawienie i tanią łaskę z pominięciem biblijnych wymagań Chrystusa dotyczących porzucenia grzechu, zmiany myślenia i świętego życia. W dzisiejszych kościołach jest już bardzo widoczna rzesza etatowych sprzedawców marzeń, tworzących na nabożeństwach pseudoduchowe iluzje i oferujących ludziom zamiast Słowa Bożego mistyczno-muzyczny show, polegający na graniu ludziom na emocjach oraz zaspokajaniu ich cielesnych pragnień, który buduje w nich jedynie mechanizmy motywacyjne oraz złudzenie posiadania ponad naturalnej mocy do realizowania własnych marzeń. (marzeń - czyt. porządliwości)

 

ODSTĘPSTWO MORALNE - Czyli odejście od więzi z Chrystusem, powrót wierzących do świeckiego myślenia, konsumpcyjno rozrywkowego stylu życia oraz akceptacji grzechu. Odstępcy mogą uznawać właściwą naukę, ale w życiu ignorują oni Boże normy moralności (Iz 29:13). Bardzo wiele kościołów oraz duża większość duchownych toleruje dzisiaj już niemal prawie wszystko, by zdobyć poklask i zwiększyć liczebność swoich kościołów, a ich kościoły zaczynaja bardziej przypominać domy kultury niż domy modlitwy. Rzadkością staje się głoszenie ewangelii krzyża z zaparciem się samego siebie, odrzuceniem świeckich norm moralnych wraz z gotowością do cierpienia i radykalnego wyrzeczenia się grzechu oraz życia dla innych.

 

Zarówno historia kościoła, jak i biblijna zapowiedź odstępstwa w czasach ostatecznych powinny uczulić nas, aby nie traktować euforycznie szybkiego wzrostu liczebności danego kościoła, gdyż w rzeczywistości jest to zazwyczaj znak, że głoszona tam nauka, jest tą ''inną ewangelią'' odpowiadającą na ich cielesne pożądliwości.

'' … gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali,
lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od Boga) lub inną ewangelię,
której nie przyjęliście (od nas apostołów) to znosicie to z łatwością'' (2 Kor 11:4)

 

OKULTYZM – WIEDZA TAJEMNA
KONTRAKT Z KRÓLESTWEM CIEMNOŚCI

occultus (łac) – tajemny, niejawny, wiedza zakryta przed innymi

 

Opracowanie to ma na celu przybliżenie charakteru, logiki i technik okultystycznego myślenia oraz metod działania. W części „techniki okultystyczne” skrótowo podaję okultystyczne definicje współczesnych praktyk okultystycznych. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że podane definicje są tylko okultystycznymi założeniami odnośnie umysłu, świadomości, postrzegania świata duchowego i nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistymi prawami świata duchowego. Świadomie posługuję się terminologią i założeniami okultystycznymi, aby czytelnik sam mógł dostrzec jak wiele elementów okultystycznego myślenia i działania przeniknęło do kościołów chrześcijańskich.

 

W dalszej części pt: „Charyzmatycy czyli Generałowie Wstawiennictwa” oraz świadectwa, chciałbym przestrzec oraz uświadomić do jakiego stopnia można niezauważalnie nagiąć bardzo oczywiste prawa i konteksty biblijne, posługując się okultystycznymi metodami zmiany świadomości i postrzegania rzeczywistości. Chcę ukazać jak używa się magii - we współczesnym świecie chrześcijańskim, pomimo Biblijnego zakazu posługiwania się takimi metodami. Skuteczność tych technik nie jest do końca udowodniona naukowo, jednakże życie pokazuje, że one działają, a to jest dowód, iż nie są one neutralne duchowo.

 

NAUKI I INICJACJE OKULTYSTYCZNE

 

Okultyści nie uznają biblijnego, czyli fundamentalnego i niezmiennego systemu wartości. Znaczy to, że dobrem w ich mniemaniu jest to, co każdy z nich sam uzna za dobro dla siebie, a złem jest to, co każdy z nich uzna za zło dla siebie. Zakładają oni, że dobro i zło są dwoma siłami równoważnymi które się przenikają – czyli, że w dobro zawiera w sobie jest trochę zła, a w zło trochę dobra, a tylko od zabiegów ludzi zależy która z tych sił będzie dominująca w ich świecie i ich życiu. Okultystycznym symbolem tego wierzenia, czyli wzajemnego przenikania się mocy, jest znak Ying-Yang.

 

Okultyści wierzą, że światem rządzi prawo „gnozy” w myśl którego wszelka wiedza, w tym również wiedza tajemna, jest kluczem poznania prawdy. Dlatego okultystyczną miarą wartości człowieka jest jego wykształcenie, pozycja społeczna, moc i siła odziaływania, w związku z czym, w życiu takiej osoby cel zawsze zaczyna uświęcać środki, gdyż im więcej posiadasz wiedzy i mocy tym masz większe możliwości oddziaływania na innych.

 

W wyniku takiego założenia, własne „JA” staje się sensem życia człowieka, a jego celem zaczyn być wiara we wszelką duchową moc i zdobywnie jej – czyli edukacja, zdobywanie wiedzy i mocy tajemnej w celu osiągnięcia wlasnych planów i szeroko pojętego sukcesu. Caly świat fizyczny i duchowy staje się tylko narzędziem pomocnym do osiągniecia własnego celu, nad którym można zapanować i posłużyć się nim do wykreowania własnej rzeczywistości > w myśl okultystycznego założenia, jak również demonicznego klamstwa z ogrodu Eden, że ''będziesz jak Bóg''.

 

Biblia mówi, że Bóg dał ludziom prawo swobodnego wyboru duchowego. W wyniku tego prawa, nic nie może wydarzyć się w naszym życiu duchowym bez naszej akceptacji. Dlatego w każdym ruchu zaangażowanym duchowo, potencjalny adept nakłaniany jest do otwarcia się na katechezę danej grupy i wcześniej czy później zostaje wezwany do zawierzenia się komuś lub czemuś, poprzez ''otwarcie się'' na to coś lub zaakceptowanie jakiegoś światopoglądu.

 

W sferze duchowej jest to jednoznaczna propozycja znacząca dosłownie: „zaakceptuj tę ofertę i wpuść jej autora do swojego życia” (uczyń go swoim panem) i dotyczy ona tak samo Bożych obietnic jak i diabelskich kłamstw serwowanych zazwyczaj pod szyldem Bożych obietnic. Decyzja ta, od momentu jej podjęcia ma wpływ na nasz stan duchowy jak i psychiczny, oraz na wszystkie sfery naszego dalszego życia. Biblia uczy, że po niedługim czasie ''po owocach'' rozpoznacie autora tego poselstwa.

 

Wbrew ogólnemu przekonaniu demoniczna oferta nie musi być sfinalizowana podpisaniem cyrografu własną krwią, ani też nie musi wypłynąć z ust diabła, szamana czy babajagi. W dzisiejszym świecie, demoniczne oferty dla chrześcijan, zawarte są w treści tysięcy pseudo chrześcijańskich nauczań konferencyjnych, przebudzeniowych książek oraz muzyki, która od zawsze była najlepszym nośnikiem zakamuflowanych treści okultystycznych wycelowanych w młodzież. Nasz przeciwnik jest dyplomatą i jeżeli nie znasz dobrze Bożego Słowa, to będzie on umiał bardzo szybko cię przekonać, że przesłanie które słyszysz ze sceny lub które czytasz, jest tym czego szukasz. Jemu wystarczy tylko, abyś zaakceptował je w swoim umyśle i powiedział na nie „Amen'' czyli zgadzam się, a podpisaniem cyrografu przez ciebie będzie zaangażowanie się w działania zalecone przez osobę prowadzącą dane spotkanie lub zastosowanie się do instrukcji, podanych w czytanej publikacji. Jedyną ochroną przed błędnymi decyzjami w takich momentach, jest dobra znajomość Bożego Słowa i jego kontekstów, a w przypadku niejasności modlitwa o Bożą ochronę.

 

W celu zburzenia biblijnego systemu wartości w człowieku i odwrócenia go od Boga, przeciwnik posługuje się prostą ale skuteczną iluzją przekłamującą Boże Słowo np: za przykład niech posłuży tu znane twierdzenie: ''Bóg jest dobry i chce żebyś był szczęśliwy'', myśląc cieleśnie zrozumiesz to jako samowystarczalny, spełniony, piękny i zadowolony z siebie (on wie, że mając to wszystko, ty zrezygnujesz wtedy z Boga, bo przestanie ci On być niezbędny do życia). (zob. poniżej *X)

 

Pan Bóg jest dobry, to jest prawda > gdyż pozwolił aby na Jego synu, wykonano ciążący na tobie wyrok - gdyż On nie chce abyś ty spędził wieczność w piekle, i chce abyś był szczęśliwy razem z Nim w niebie. W kontekście duchowym, mówi On o bezkresnym szczęściu w niebie, o Nowym Jeruzalem, o czymś czego my nie obejmujemy rozumem, a nie o próżności z gatunku wielkie pieniądze, drogi samochód, dom z basenem, uznanie ludzi czy awans społeczny.

 

Wynika z tego jasno, że wszystko co zaproponuje ludziom szatan, wydawać się będzie atrakcyjne i pozornie biblijne, ale zawsze przyniesie odwrotny owoc niż działanie Boże. Żadne działania magiczne, czynione nawet w imieniu Jezusa, nie spowodują wzrostu duchowego, nie dadzą nikomu Bożego pokoju, ani też nie odmienią na lepsze ani człowieka ani jego życia. Skutek takich działań będzie zawsze odwrotny od zamierzonego.

(*X) - Jest to jedna z profesjonalnych metod psychomanipulacji (magii) o nazwie NLP – (Programowanie Neurojęzykowe - Neuro Linguistic Programming). Technika przytoczona w powyższym fragmencie to tzw. przeramowanie rzeczywistości lub zmiana paradygmatu, mająca w swoim założeniu spowodować zmianę celów, metod działania i sposobu myślenia danych osób. Polega ona na nakreśleniu w świadomości ludzi, fałszywej mapy znanego im terenu lub ukazania go z nierzeczywistej perspektywy, aby dokonali oni błędnej oceny własnej rzeczywistości. 


WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI OKULTYSTYCZNE

 

ASTROLOGIA – (gr. nauka o gwiazdach) badanie położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje bezpośredni związek między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeń.

 

BIOENERGOTERAPIA – Leczenie za pomocą ukrytych mocy tkwiących we wnętrzu leczącego.

 

ESP - POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE – (ang. Extra Sensory Perception)

Jest to umiejętność zdobywania informacji bez udziału ludzkich zmysłów, dostrzeganie zdarzeń w innym miejscu, dostrzeganie rzeczy niewidocznych dla innych np. diagnozowanie lub widzenie aury oraz zdolność komunikowania się bez użycia środków technicznych z osobami będącymi daleko (telepatia), nieżyjącymi (mediumizm) lub bytami z innych wymiarów (projekcja astralna).

 

JOGA – Jest jednym z sześciu hinduistycznych systemów medytacyji pasywnej. Są to ćwiczenia fizyczne stosowane w celu połaczenia się z bóstwem i rozpoznania natury rzeczywistości metodą pozazmysłową w celu rozwoju duchowego i poznania związków pomiędzy ciałem, umysłem, świadomością i duchem. Dzisiaj istnieje wiele form jogi połaczonej z innymi praktykami okultystycznymi pod innymi nazwami np. Pilates.

 

MEDYTACJA DYNAMICZNA – To wszystkie rodzaje wschodnich sztuk walki (karate, aikido itp)

 

MAGIA, CZARY – Są to praktyki wpływania na świat cielesny i duchowy oraz zjawiska fizyczne za pomocą metod i sił paranormalnych, bez poznania ich mechanizmów sprawczych.

 

MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA – Leczenie za pomocą sił niesprawdzalnych medycznie.

 

METODA SILVY - (ang. Silva Mind Control) Jest to kontrowersyjna metoda pracy z umysłem bazująca na wizualizacjach, jest to stan umysłu zbliżony do stanu medytacji lub zasypiania. Wg Silvy umysł ludzki w takim momencie jest naturalnie otwarty na komunikację i że w takim stanie można przekonać samego siebie do zmiany zachowań, nastawienia do świata czy postrzegania rzeczywistości. Uczniowie Silvy odpowiadali na pytania przed ich zadaniem, udzielali informacji o osobach mieszkających setki km od nich. Jest to metoda powszechnie stosowana już na całym świecie ale do dzisiaj, nawet wśród okultystów, bardzo kontrowersyjna ze względu na skutki.

 

PSYCHOMANIPULACJA > NLP – PROGRAMOWANIE NEUROJĘZYKOWE

(ang. Neuro Linguistic Programming) Jest to zbiór różnych technik psycho manipulacyjnych, nastawionych na budowanie ego oraz modyfikowania wzorców widzenia rzeczywistości i myślenia. Najnowsze techniki NLP uczą umiejętności budowania motywacji, uwodzenia i negocjacji oraz wywierania wpływu na innych na fundamencie przeramowywania rzeczywistości i pozytywnego myślenia. Np. kampanie wyborcze, marketing, religie czy sekty.

 

SIŁA UMYSŁU, WIZUALIZACJA - metoda zakładająca że w umyśle człowieka zawarte są boskie siły stwórcze.

 

REBIRTHING – (odrodzenie) jest to metoda oddechowa polegająca na świadomym, pogłębionym i rytmicznym oddychaniu. w celu wyzbycia się tłumionych emocji oraz wejście w kontakt z podświadomością.

 

REGRESING – (regresja hipnotyczna) Jest to technika polegająca na wprowadzeniu człowieka w stan hipnozy i cofnięciu pamięci, do czasu zaistnienia zdarzenia w celu zatarcia śladu pamięciowego.

 

REIKI – (jap. rei-kosmos, ki-energia życiowa) – to wschodnia metoda uzdrawiania oparta na leczeniu światłem i pozytywnym nastawieniu do rzeczywistości.

 

RUNY – (alfabet runiczny) Wg filozofii New Age To starożytny alfabet celtycki działający na zasadzie promieniowania kształtów i przywołujący ty m energie kosmosu i świata duchowego, które to energie maja wywierać wpływ na ludzką podświadomość, aktywując ukryte siły z poza naszej świadomości.

 

SPIRYTYZM, SZAMANIZM – Są to zespoły praktyk i wierzeń opierających swe pojmowanie rzeczywistości na relacji świata duchowego ze światem fizycznym, w tym na fundamentalnej roli szamana jako namaszczonego medium do komunikowania się ze zmarłymi lub światem duchowym w interesie danej wspólnoty.

 

TAROT – to talia 78 magicznych kart przeznaczona do ''przewidywania'' oraz ''diagnozowania'', tzn. poszukiwania związków przyczynowo skutkowych dotyczących zdarzeń rzeczywistych.

 

WRÓŻBIARSTWO – To zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości i diagnozowania za pomocą praktyk magicznych i odwołania do sił ponad naturalnych.

Ezoteryka, wizualizacja, telepatia, mediumizm, podświadomość, nadświadomość, projekcje astralne, zjawiska paranormalne >> są to współczesne terminy określające kontakt z inną rzeczywistością, powszechnie nazywane ezoteryką lub okultyzmem.


CHARAKTERYSTYKA OKULTYZMU

Biblia mówi, że chrześcijaństwo oparte jest na posłuszeństwie Panu Jezusowi, oraz na zaakceptowaniu Bożych praw i Bożych wymogów, bez względu na to, czy wydają się nam one słuszne czy nie, jak i poddaniu się Bożemu działaniu w naszym życiu, bez względu na to czy je rozumiemy czy nie. Innymi słowy mottem chrześcijaństwa jest założenie:

 

''NIECH SIĘ DZIEJE WOLA BOGA, TAK JAK W NIEBIE, TAK I W MOIM ŻYCIU''

 

Celem natomiast okultyzmu jest kreowanie i kontrola otaczającej nas rzeczywistości w kwestii zdrowia, relacji międzyludzkich, emocji, samopoczucia oraz szeroko pojętego sukcesu i posiadania władzy. Dotyczy to osób zaangażowanych w okultyzm, jak również osób nie zaangażowanych w okultyzm i polega na zakulisowym przejmowaniu kontroli i panowaniu nad życiem innych osób, bez ich wiedzy. Bez względu jak to nazwiemy i jakie będziemy mieli w tym motywacje i cele, zawsze będzie to działanie stricte okultystyczne, mające na celu panowanie nad innymi ludźmi, czyli stawaniu w miejscu Boga.

 

Okultyści uzyskują to za pomocą praktyk okultystycznych (magii, czarów) z użyciem często przedmiotów (fetyszy) z odwołaniem do sił duchowych by wpływać na rzeczywistość poprzez diagnozowanie lub szeroko pojęte przejmowanie kontroli nad różnymi sferami czyjegoś życia, z ich udziałem lub bez ich udziału.

 

Drugim typem technik okultystycznych są współczesne techniki psychomanipulacyjne typu NLP (Neuro Linguistic Programming - Programowanie neurojęzykowe). Mają one na celu zmianę sposobu myślenia, wartościowania i postrzegania rzeczywistości osób trzecich > bez ich wiedzy, aby osiągnąć zamierzony przez siebie cel. Okultyzm ma bardzo wiele odmian i form które bardzo często mogą wydawać się ze sobą nie związane, ale wszystkie te praktyki cechuje jeden wspólny element - dążenie do kontrolowania rzeczywistości, wglądu w przyszłość, przeszłość lub w życie innych ludzi. Wszystkie części składowe dzisiejszego okultyzmu są integralnymi elementami filozofii New Age.

 

Do praktyk okultystycznych nazywanych dzisiaj powszechnie ezoteryką zalicza się: astrologię, spirytyzm, numerologię, wróżbiarstwo, runy, szamanizm, tarot, magię (czary). Szeroko pojętą parapsychologię i psychotronikę w tym hipnozę, bioenergoterapię, rebirthing, regresing, reiki, yogę, homeopatię, wszelkie techniki postrzegania pozazmysłowego jak mediumizm czy radiestezję, oraz tzw. metody tzw motywacyjno samopoznawcze jak wizualizacja, siła umysłu, Metoda Silvy, psychoterapie czy ''Programowanie neurojęzykowe'' które obejmuje wszelkie metody skrytej psychomanipulacji.

 

Okultyzm to dziedzina stale ewoluująca, w której wciąż przybywa nowych terminów i nazw na określanie tych samych zjawisk duchowych jednoznacznie interpretowanych prze biblię. Okultyzm od zawsze, był elementarnym czynnikiem składowym wszystkich religii pogańskich i wszelkiej duchowości demonicznej. W ostatnim półwieczu można zaobserwować również, bardzo silne przenikanie okultyzmu do wszystkich wyznań chrześcijańskich, pomimo wypływającego z biblii bardzo jasnego zakazu posługiwania się takimi metodami. Nie jest to przenikanie jawne, gdyż techniki te są zazwyczaj szczelnie opakowane wersetami biblijnymi wyrwanymi z kontekstu biblijnego, oraz przekłamaniami teologicznymi odnośnie pokory, autorytetu, namaszczenia czy sukcesu. (jedynozbawczość, nieomylne autorytety, mistyczni namaszczeni prorocy i przywódcy, błogosławieństwo finansowe)

 

Metody te, zwsze były typowymi narzędziami w rękach ''nieodrodzonych duchownych i przywódców religijnych''. Natomiast dzisiaj, wielu samozwańczych przywódców religijnych zaczyna posługiwać się nimi w celu kontroli myślenia wiernych, tworzenia duchowych iluzji, uzdrawiania na życzenie, rozwoju osobistego, budowania ego i programowania swoich wiernych.

 

Należy być świadomym faktu, że działania te, mają zawsze na celu doprowadzenie manipulującego do władzy absolutnej nad umysłami wiernych. Oparte są one zawsze na jakiś ''cudownych metodach'' oraz doprowadzeniu do ślepego posłuszeństwa wiernych wobec manipulatora, nie zaś na zawierzeniu i zaufaniu Bogu o którym mówi biblia. Metody te, cechuje ich przyczynowo-sprawczy charakter: że musisz coś zrobić aby coś uzyskać i służą one zawsze osiąganiu własnych ukrytych celów manipulatora. Uogólniając, motto okultyzmu można ująć w założeniu odwrotnym.

 

''MAM MOC - JESTEM JAK BÓG - BĄDŹ WOLA MOJA''

 

KONSEKWENCJE - NIEZNANY ELEMENT OKULTYZMU

 

W świecie duchowym nic nie dzieje się bez konsekwencji. Wątek ten bywa zazwyczaj przemilczany ze względu na fakt, iż żaden człowiek nie lubi przyznawać się do błędów których owoce zawsze okazują się odwrotne do pierwotnych założeń, a tym bardziej, gdy są one poprzedzone bezkrytyczną fascynacją adepta. Ludzie zazwyczaj nie są świadomi faktu, że świat duchowy nie działa według ludzkiego wzorca myślowego, według którego mieć znaczy być. Wbrew pozorom, na ziemi tak samo jak i w niebie, wszystko działa według zasad świata duchowego, w którym sukces i ludzkie JA nie jest ani żadną wartością, ani celem Bożego działania.

 

Nieuchronnym skutkiem okultystycznego działania (nawet biernego) będzie zawsze: brak Bożego pokoju, obsesyjne dążenie do własnych celów, rywalizacja, niepokoje, nieuzasadnione lęki i strach, natrętne i obsesyjne myśli, trudności w czytaniu biblii i w modlitwie, utajona lub jawna agresja czy niechęć do osób myślących biblijnie, koszmary senne, natrętne myśli i głosy, nie biblijne wizje, fizyczne opresje demoniczne (depresja, anoreksja), silny pociąg do używek, manie samobójcze, zboczenia seksualne, choroby psychiczne, nieuzasadniony antysemityzm, awersja do imienia Jezus, rozpad osobowości, uzależnienie od kogoś lub czegoś oraz niezrozumiałe zdarzenia w domu czy w rodzinie takiej osoby albo nagminnie powtarzające się upadki moralne.

 

Biblia mówi,że Pan Bóg przekonuje ludzi przez Ducha Świętego, który przemawia do ducha człowieka. Diabeł natomiast posługuje się: wyolbrzymianiem cielesnych marzeń (porządliwości) do rozmiarów żądz czy obsesji i kłamstwem, którym są różne techniki wywierania nacisku, psychomanipulacji i presji, tworzenie iluzji, złudzeń i fikcyjnej duchowości oraz przekręcanie Bożego Słowa, Bożego prawa i Bożych obietnic. Pismo Święte podaje tylko jedna metodę uniknięcia niezamierzonego stania się ofiarą przeciwnika, a jest nią uznanie, wdrożenie w swoje życie i działanie wg biblijnego wzorca i systemu wartości, jak również zaakceptowanie całego nauczania Słowa Bożego w kontekście słów Pana Jezusa. Jeżeli w twoim życiu nastąpiły już jakieś skutki (często niezamierzonego działania) opisane w tej publikacji, to jedynym wyjściem z tej sytuacji pozostaje:

 

1. Odwrócenie się od tych praktyk i zniszczenie wszystkich rzeczy z nimi powiązanymi.

2. Uznanie tego za zło, wyznanie Bogu tych działań jako nasz grzech i nie powracanie do tego.

3. Zawierzenie się Jezusowi, przez poddanie się pełnemu nauczaniu Słowa Bożego.

4. Nie zawsze ale często, konieczne bywa uwolnienie człowieka od złych mocy.

 

NIKOLAICI - FAŁSZYWI NAUCZYCIELE

ZBIEG OKOLICZNOŚCI CZY PONADCZASOWY FAKT

 

W liście do przełożonego społeczności w Efezie (Obj 2:6), Pan Jezus mówi:

„na swoja obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę”.

A w liście do anioła społeczności w Pergamonie (Obj 2:14-15), mówi:

„Lecz mam ci za złe, że są u ciebie tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka jak zwieść synów izraela, by spożywali rzeczy ofiarowane bożkom i uprawiali nierząd. Oraz, że masz u siebie takich którzy również trzymają się nauki nikolaitów”.

Istnieją trzy założenia na definiowanie nauki Nikolaitów, ale którego by nie przyjąć, to wszystkie trzy są do dzisiaj pełni aktualne.

 

Pierwsze założenie mówi, że byli to zwolennicy Mikołaja, żydowskiego prozelity z Antiochii, który w sposób niezgodny z nauczaniem apostołów interpretował pojęcie wolnej woli oraz wolności od grzechu, nauczając, że wystarczy się nawrócić, a pozostałe rzeczy jak upamiętanie, uświęcenie czy etyka chrześcijańska są nie istotne dla zbawienia człowieka.

 

Drugie zakłada, że Nikolaici nauczali, iż kościół dzieli się na duchowieństwo i społeczność świecką. Interpretacja ta zakłada, że byli to twórcy struktur klerykalnych w kościele, a tym samym był to powrót do starotestamentowego wzorca pośredników między Bogiem a ludźmi, co jest zupełnym zaprzeczeniem słów Pana Jezusa ''Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi (nauczycielu), bo jeden tylko jest nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Ani też nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami (duchowymi), gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus''. (Mat 23:8-10)

 

Trzecie mówi że greckie słowo Nikolaos od słów Nikao – zwyciężać, panować i Laos – lud ma dokładnie tą samą etymologię co hebrajskie Baala’am. Że Nikolaici to osoby działające tak samo jak prorok Bileam, który w zamian za pieniądze i uznanie króla tego świata, podstępnie spowodował upadek Izraela podążającego do ziemi obiecanej.

 

FAŁSZYWI NAUCZYCIELE W ŚWIETLE BIBLII


Powstaną, bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieźć wybranych (Mk 13:22)

Tacy, bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; gdyż i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic, więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki (2Kor 11: 13-15).

W wielu miejscach biblii jesteśmy zachęcani do weryfikowania pasterzy i nauczycieli (1J 4:1). Czystość nauczania jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w nowym testamencie. Historia kościoła bardzo czytelnie pokazuje nam, że fałszywa nauka zawsze doprowadza wierzących do zupełnego odwrócenia się od Boga lub do postrzegania jako Boga kogoś lub czegoś co nim nie jest. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że wśród usługujących w kościołach nie wszyscy są faktycznymi braćmi, że są też fałszywi bracia (2Kor 11:26), ludzie tego samego ducha co fałszywi nauczyciele zakonu w czasach Jezusa (J 8:42-44). Pan Jezus ostrzega nas, że nie każdy, kto wyznaje Chrystusa jest chrześcijaninem. Gdyż nie wszyscy pasterze, ewangeliści, nauczyciele a szczególnie autorzy książek chrześcijańskich, są w rzeczywistości dziećmi Bożymi czyli ludźmi odrodzonymi duchowo.

 

WYDAJĄ SIĘ LUDZIOM SPRAWIEDLIWI (Mt 23:28)

 

Biblia ostrzega, że są to wilki przychodzące w owczej skórze (Mt 7:15-23) . Mogą oni opierać swoje nauczanie na Słowie Bożym i głosić jego zasady. Pozornie mogą wydawać się mężami Bożymi, mogą być bardzo aktywni i wykazywać zainteresowanie głoszeniem ewangelii, mogą być osobami cieszącymi się autorytetem u wielu przełożonych, podwładnych i uczniów.

 

ALE SĄ JAK DAWNI FARYZEUSZE (Mt 23:23-33)

 

Biblia mówi o nich, że: z dala od tłumów, w prywatnym życiu oddają się chciwości i pożądliwości, pełni są trupich kości i wszelkiej nieczystości, pełni obłudy i bezprawia. Ich życie za zamkniętymi drzwiami to pycha, żądza władzy, egocentryzm, chciwość, niemoralność, wszeteczeństwo i świeckie życie. (2Pio 2:1-3 i 12-13 i 20-22)

 

ZDOBYWAJĄ WPŁYWY W KOŚCIELE DWOMA SPOSOBAMI

 

Jedni rozpoczynają swoją służbę w szczerości, prawdzie i zgodzie z Panem Bogiem. Następnie w wyniku pychy, chęci władzy czy chciwości ich oddanie Chrystusowi stopniowo wygasa. Z czasem zostają wyłączeni z Królestwa Bożego (1Kor 6:9-10; Ga 5:19-21; Ef 5:5-6) i stając się sługami diabła, przestają być już braćmi, a staja się „ludźmi systemu”, zachowując ciągle pozory sług Bożych (2Kor 11:15), lecz zaczynają się już wtedy posługiwać diabelskimi metodami działania takimi jak kontrola, manipulacje, presje, iluzje czy kłamstwo. (2Pio 2:20-22)

 

Inni fałszywi nauczyciele nigdy szczerze się nie nawrócili i nie są osobami odrodzonymi. Już na samym początku postawił ich w kościele szatan (Mt 13:24-30 i 36-43) i posługując się ich koneksjami, znajomościami czy zdolnościami lub charyzmą pomaga im w odniesieniu sukcesu. Rozwój osobisty, służba i sukces w różnych bardzo ambitnych formach zamiast przemiany duchowej i świętego życia, jest przez nich najczęściej nakreślany jako cel i sens chrześcijaństwa.

 

Celem szatana jest umieszczenie ich na wysokich stanowiskach w hierarchiach kościelnych, by propagowali i dawali przyzwolenie na głoszenie zgubnych nauk i praktyk wśród braci. Szatan wie, że ludzie którzy się w to zaangażują, wrócą do świeckiego stylu myślenia i życia, będąc jednocześnie w pełni przekonanymi że są zbawieni i że to co robią jest wolą Bożą.

 

OWOCE ICH ŻYCIA I SŁUŻBY

 

Owocem fałszywych nauczycieli są zawsze ludzie nie do końca oddani Słowu Bożemu. Osoby takie często podważają prawdy biblijne tłumacząc to upływem czasu lub jakimś nowym objawieniem. Nie opierają oni swojej nadziei na wierze w obietnice Słowa Bożego, lecz na poza biblijnych objawieniach, nieomylnych nauczycielach i prorokach, proroctwach lub wizjach, edukacji, swoich odczuciach, ponad naturalnych zdarzeniach, niebiblijnie rozumianych błogosławieństwach i szeroko pojętym sukcesie. W konsekwencji takiego działania, w kościołach zawsze zaczynają pojawiać się okultystyczne zasady funkcjonowania typowe dla sekt tj.: własny system wartości, kontrola myślenia i postępowania, demagogiczne posłuszeństwo wobec liderów i ich objawień, silna kontrola i hierarchiczna struktura władzy, umotywowany obowiązek łożenia pieniędzy, myślenie uzależnione od przywódcy oraz presja i izolacja wszystkich osób myślących inaczej niż przywódca. (1Kor 7:23)

 

ABY PRZEJRZEĆ WĄTPLIWYCH NAUCZYCIELI NALEŻY STWIERDZIĆ:

 

Czy to czego nauczają pokrywa się z ich życiem?

Czy żyją skromnie, czy też widać u nich konsumpcyjny styl życia?

Czy traktują ludzi jak braci czy jak podwładnych?

Czy cechuje ich postawa sługi czy nieomylnego guru?

Czy wszystkich traktują na równi, czy też dzielą braci na ważnych i ważniejszych?

Czy prowadzą ludzi do Chrystusa, czy może wiążą uzależniając ich od siebie lub celów grupy?

Czy w ich życiu widoczna jest nieprawość?
(postępowanie niezgodne biblijnymi zasadami funkcjonowania kościoła)

Czy bronią oni prawd ewangelii, czy zajmują się bardziej zwalczaniem swoich wrogów?

Czy przekonywanie pozostawiają Duchowi Świętemu, czy działają po przez presje i manipulacje?

Czy głoszą nowo narodzenie i upamiętanie, czy przynależność do jakiejś grupy religijnej?

Czy w swoim nauczaniu i życiu sprzeciwiają się grzechowi i piętnują zło?

Czy głoszone przez nich nauki w pełni pokrywają się ze Słowem Bożym?

Czy w ich życiu czytelne są owoce Ducha Świętego, czy też uczynki ciała? (Ga 5:19-26)

Czy mają miłość do ludzi nie nawróconych i do osób nie idących im na rękę?

Czy ich życie prywatne jest oddawaniem czci Chrystusowi własną postawą i codziennym życiem.

Czy uczciwie i jawnie prowadzą wszystkie sprawy finansowe i czy konsultują je z resztą? (1Tm 6:10)

Czy pełnią służbę zgodnie z nowotestamentowymi zasadami dotyczącymi przełożonych. (1Tm 3:2-5)

 

CHARYZMATYCY
CZYLI GENERAŁOWIE WSTAWIENNICTWA

 

Od kilku lat działa w Polsce ruch o bardzo szlachetnej nazwie "Wstawiennicy za Polskę" lub ''Polska 24''. Naukę tę przywiozła ze Stanów Zjednoczonych do Polski Ana Mendez, członkini organizacji ''Generałowie Wstawiennictwa'', której założycielami są Mike i Cindy Jacobs.

 

Nauka ta, to teologia tzw ''Nurtu Charyzmatycznego'' oraz kościołów ''Vineyard'' stworzonych przez Johna Wimber’a. Jej fundament teologiczny stworzył dr. Peter Wagner, a etatowym prorokiem i wizjonerem jest Rick Joyner. W drugiej połowie XXw pojawili się w USA samozwańczy apostołowie i prorocy pod przywództwem Petera C.Wagnera, utrzymujący, że są oni fundamentem nowego ponad denominacyjnego kościoła nowej ery, który tworzy światowy rząd duchowy pod przywództwem „Nowej Reformacji Apostolskiej”. Religia ta, tworzona jest na bazie pozabiblijnych objawień samozwańczych ''proroków'' takich jak: Peter Wagner, Rick Joyner, Cindy Jacobs, Paul Cain czy Mike Bickle oraz na teologii sukcesu K.Copelanda, K.Hagina, Joyce Meyer czy Benny Hinna.

 

Część koncepcji w teologii Charyzmatyków została zaczerpnięta z nauk Agnes Stanford - mistyczki New Age - która dążyła do opracowania wspólnego mianownika pomiędzy nauką biblijną a filozofią New Age, czerpiąc z mistycyzmu katolickiego oraz różnych okultystycznych technik filozofii New Age. Większość tych nauk ma genezę pochodną wierzeń stricte okultystycznych, działań magicznych i czarów, które zostały przyobleczone w terminologię biblijną.

 

Nauka ruchu haryzmatycznego mówi (to samo co religie wschodu i filozofia new age), że w XXIw. nastąpi globalna duchowe przebudzenie > ale !!! że ludzie muszą wypracować to pewnymi działaniami, które zmienią stan rzeczywistości duchowej (magia) - po czym zjednoczy się i nawróci cały świat; i że zbawione będą nie jednostki, ale całe narody. (zob*1). Do działań tych należy: tworzenie globalnego kościoła (np.Rick Warren Ministry), otwarcie się na tzw ''nowe objawienia Ducha Świętego'' - czyli uznanie Biblii za objawienie nieaktualne - oraz ślepe podporządkowanie się wytycznym liderów i wizjonerów ''Nowej Reformacji Apostolskiej''.

 

Sens i cel ruchu stanowi tzw. wielopoziomowa walka duchowa z mocami ciemności, zwana ''proroczą modlitwą wstawienniczą'', która ma ponoć burzyć duchowe przeszkody hamujące ewangelizację świata, oraz przynieść ogólnoświatowe przebudzenie. Jest nią ciągła modlitwa za narody (terytoria) oraz prorocze uwielbienie 24h/dobę w różnych strategicznych miejscach świata (wiara w magiczną moc muzyki). Wiązanie mocy demonicznych nad miastami i krajami w celu tzw. ''uwolnienia błogoslawieństwa dobrobytu i przebudzenia'' nad danym regionem. Ruch zajmuje się strategią tejże walki oraz opracowuje metody zdobywania miast i państw dla ''Jezusa''. (zob*2). Gdyż charyzmatycy utrzymują, iż w świecie duchowym trwa nieustanna - równa walka pomiędzy Bogiem a mocami ciemności i że to od działań ludzi zależy, czy Pan Bóg ma w tej bitwie przewagę czy przegrywa. (to są nauki New Age)

 

Utrzymują oni, że Bóg przekazał im całą swoją moc aby posiąść władzę nad światem w sferze duchowej i cielesnej, gdyż zastępują oni teraz Boga na ziemi (zob*3). Charyzmatycy wierzą również, że ''Boża obecność'' zstępuje na ziemię tylko w formie chwały, podczas ''proroczych koncertów uwielbienia'', na których namaszczeni przewodnicy duchowi przez których przemawia Bóg, prowadzą ludzi przed ''Boży tron''. Odbywa się to przy głośnej muzyce z użyciem flag, oraz wszelkich form wypowiedzi emocjonalnej jak taniec obrzędowy, psychodramy, flagi itp.

 

Teologia charyzmatyków mówi też, że w XX wieku Pan Bóg nadał kobietom prawo do pasterstwa i nauczania, gdyż mężczyźni nie wywiązali się z powierzonych im zadań. Wielka rola przywiązywana jest do misji, stąd taka szybkość rozprzestrzeniania się tych nauk. Wybitnie silny nacisk kładziony jest na ekumeniczną jedność pomiędzy kościołami i denominacjami, ponieważ ich doktryna zakłada, że "gdy nie ma jedności, to nie przyjdzie na dany obszar przebudzenie". Chodzi tutaj o tzw. jedność ekumeniczną – czyli o kompromis kosztem prawdy - w celu stworzenia tzw ''kościoła świadomego celu'', w którym jest miejsce dla każdego bez względu na to, w co i jak wierzy, a nie jedność duchową opartą o posłuszeństwo Słowu Bożemu i prowadzeniu Ducha Świętego.

 

(*1)   Możliwość zbawienia całych narodów istniałaby tylko wówczas, gdyby każda osoba w danym narodzie osobiście uwierzyła w Jezusa i uczyniła Go Panem swego życia i zaczęła żyć i postępować ściśle według Bożego Słowa. Pan Jezus wyraził się bardzo jednoznacznie mówiąc, że ''wąska jest droga która prowadzi do życia wiecznego i niewielu jest tych, którzy ją znajdują'' (Mat. 7:14).

(*2)   Jest to kłamstwo które szatan usiłował wmówić Panu Jezusowi, mówiąc „Dam ci całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją komu chcę" (Mt 4: 9). Słowo Boże mówi, że to Jezus jest stwórcą jak i Panem nieba i ziemi. (5Moj 10:14)

(*3)   Wg Słowa Bożego, to Duch Święty sprawuje na ziemi Boże poselstwo w miejsce Pana Jezusa aż do czasu powtórnego przyjścia Pana Jezusa, a nie żaden ruch przebudzeniowy czy instytucja religijna. Ponieważ Kościółem Pana Jezusa są tylko nowonarodzeni ludzie, którzy żyją w Duchu Świętym, zgodnie z zasadami nauki apostolskiej. Po owocach ich poznacie.


NURT CHARYZMATYCZNY

Ruch Charyzmatyczny jest w Polsce mylnie utożsamiany z ruchem zielonoświątkowym. Duchowość charyzmatyków nie ma jednak swoich korzeni w duchowym poruszeniu ''Azusa Street'', lecz w Ruchu Wiary, którego źródła sięgają wierzeń i praktyk typowo okultystycznych. Ruch Charyzmatyczny jako struktura, pojawił się najpierw w odnowach katolickich, a do protestantyzmu przeniknął dzięki takim osobom jak Derek Prince i John Wimber, oraz teologom akademii teologicznej Fullera, jako antidotum na pustoszejące kościoły baptystyczne, w wyniku rozprzestrzeniającego ruchu zielonoświątkowego. Ruch Charyzmatyczny w USA, był powiązany z takimi postaciami jak: Katrin Kuhlman, William Branham Kenneth Hagin czy John Wimber. Ruch ten przechodził wieloletnią transformację, dlatego współczesny ruch charyzmatyczny to nauki Ruchu Wiary i Nowej Reformacji Apostolskiej Petera Wagnera, oraz kościoły świadome celu wg. Ricka Warrena i Billa Hybelsa. Jednak amerykańskie Kościoły Zielonoświątkowe, już w latach 90-tych odcięły się od nauk charyzmatycznych, ze względu na ich nie biblijne źródło, nagminne stosowanie socjotechnik i manifestacje demoniczne mające miejsce na zgromadzeniach charyzmatyków.

 

Podobny epizod miał miejsce też w naszym kraju, gdy ze struktur Kościoła Zielonoświątkowego (KZ) wydalono kilku pastorów za głoszenie nauk charyzmatyków (dzisiaj Kościół Boży w Chrystusie). Jednak pomimo tego, nauki charyzmatyczne opanowały prawie cały KZ, i mają dzisiaj już 100% lobby w radzie naczelnej KZ, która oficjalne zaaprobowała te nauki na Akademii Zdobywców (kurs liderów młodzieżowych KZ), ściśle współpracującą ze szkołą CHDN. Aktualnie można już oglądać konsekwencje duchowe tej współpracy w życiu młodego pokolenia KZ. Warto by się zastanowić, dokąd zmierza KZ i co tak naprawdę wyznaje - gdyż to, co od kilku lat uprawia KZ, nie ma nic wspólnego z prowadzeniem ludzi do Chrystusa, lecz jest programowaniem w umysłach młodych pokoleń myślenia korporacyjnego i zchrystianizowanej wersji filozofii New Age, co jest typowe dla wszystkich religii tego świata.

 

LISTA TWÓRCÓW, PROPAGATORÓW ORAZ AUTORÓW KSIĄŻEK
NURTU CHARYZMATYCZNEGO DOSTĘPNYCH W POLSCE

 

ADELAYA Sunday, ANNACONDIA Carlos, ARNOTT John & Carol, BELL Rob, BICKLE Mike, BROOK Linda, BROWN Rodney-Howard, BASHAM Don, BAXTER Ern, BENNETT Denis, BENTLEY Todd, BRANHAM William, BUKOWIECKI Angeline, CAIN Paul, CAMPBELL Stacey & Wesley, CAMPOLO Tony, CANNISTRACI David, CAPPS Charles, CERULLO Morris, CLARK Randy, COPELAND Kenneth, CROUCH Paul & Jan, CROWDER John, CUNNINGHAM Paul, DEERE Jack, DOWDY Naomi, DE MELLO Antony, DE CHARDIN Teilard, DU PLESSIS David, DAMAZIO Frank, DOLLAR Creflo, ECKHARDT John, EASTMAN Dick, ENGLE Lou, ECKMANN Ulf, FLETCHER Kingsley, FOSTER Richard, FRANGIPANE Francis, FREIDZON Claudio, FOGLANDER Johnny, GARLINGTON Joseph, GENTILE Ernest, GLAZIER Mary, GOLL James & Jim, GREIG Gary, GRIFFITH Jill, GRUBB Norman, GIRE Ken, HOLMES Ernest, HAGEE John, HAGIN Kenneth, HICKSON Rachel, HINN Benny, JAKES T.D; HAGGARD Ted, HAMON Bill, HILLMAN Os, HEIDLER Robert, HOGAN David, HYBELS Bill, JACKSON John Paul, JACOBS Cindy & Mike, JOHNSON Bill, JONES Bob, JOSHUA T.B., JOYNER Rick, KELLY John, KILPATRICK John, KIMBALL Dan, KRAFT Charles, KUHLMAN Kathryn, KHONG Lawrence, KENDRICK Graham, KELSEY Morton, KENYON W. Essek, LAFFOON Jim, LARSON Bob, LUNDIN Micael, LAIRDON Robert, LIEDIAJEW Aleksjew, LINDSAY Gordon, LINN Matthew & Dennis, LEE Witnes, MAXWELL John, MACNUTT Francis, MANSFIELD Stephen, MARSHALL Rich, McCAULEY Raya, McCLENDON Clarence, McCRAKEN David, McLAREN Brian, MUMFORD Bob, MENDEZ Ana, MC GINNIS Allan L., MOORE Beth, OSTEEN Joel & John, OTIS George Jr, OLECHNOWICZ Bogdan, PAULK Earl, PIERCE Chuck & Bart, PETRIE Alistair, PRICE Fred, PROPHET Elisabeth Clare, PEALE Norman Vincent, PRINCE Derek, PARSLEY Ross, PRATNEY Winkie, RIDINGS Rick, RIFFEL Herman, RISS Richard, ROBERTS Oral, RYDEN Visula, ROBERTSON Pat, STANFORD Agnes, SANDFORD John & Paula, SHEETS Dutch, SHULTZ Steve, SCHIFFMAN Michael, SHAW Gwen, STEFFENSON Jean, STONE Sharon, SYTSEMA Jack, SMITH Alice, SHIBLEY David, SHERMAN Dean, SILVOSO Ed, SMITH Eddie, SHELMON Barbara, STOCKSTILL Larry, SAVELLE Jerry, SHULLER Robert, SHERRER Quin, SUMRALL Kenneth, STEPANOW Andriej, SUNDBERG Bengt, SEBASTIAN Rani, SIMPSON Charles, TENNEY Tommy, TORRES Hector, TOWNS Elmer, TAYLOR Jack, TYSON Tommy, TEYKL Terry, TENNEY Tommy, TILTON Robert, WAGNER Peter & Doris, WIEJA Alina i Henryk, WIMBER John, WENTROBLE Barbara, WHITE Paula, WHITE Tod, WISE Robert, WARREN Rick, WOMMACK Andrew, WRIGHT Norman, VINCENT Alan, VOLKMANN Bill, YODER Barbara, YONGGI CHO David, YOUNG Sarah, ZIGLAR Zig.

 

Osoby wymienione powyżej są autorami większości książek z nauczaniem w/w nauk, które są do nabycia w prawie każdej przykościelnej księgarni. W naszym kraju propagatorzy tego nurtu są już ogólnie znani z takich wydawnictw jak W WYŁOMIE, KOINONIA, ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE, MORNING STAR, CEL czy INSPIRACJE.

 

Od kilkunastu lat działa w Gdyni, zakamuflowana jako Towarzystwo Biblijne, amerykańska szkoła liderów Ruchu Wiary, produkująca nauczycieli, proroków i misjonarzy nurtu charyzmatycznego - CHRYSTUS DLA NARODÓW (CHDN), czynnie współpracująca z ruchem ''Polska 24'', wspólnotą Spichlerz oraz Duszpasterstwem Młodzieży w KZ. Szkoła CHDN prowadzi tzw „Wakacyjną szkołę letnią” dla młodzieży, gdzie pod szyldem kursów tańca, dramy i dzialności art-ewangelizacyjnej, młodzież nakłaniana jest do podejmowania nauki w w/w szkole dziennej, w której zajęcia prowadzą biegli specjaliści od dokonywania zmian myślenia, wartościowania rzeczywistości, postrzegania Boga i rozumienia Słowa Bożego.

 

CHARAKTERYSTYKA FAŁSZYWYCH PRZEBUDZEŃ

 

Najczęstszymi cechami fałszywych przebudzeń, są typowo demoniczne manifestacje duchowe tj. trans, odmienne stany świadomości lub utożsamianie stanów cielesno-emocjonalnych z działaniem Ducha Świętego, które są tam określane jako "nowe rzeczy" lub "nowe objawienia Ducha Świętego". Wszelkie manifestacje duchowe, bądź nienaturalne stany emocjonalne nie są weryfikowane treścią Bożego Słowa, ale uznawane jako Boże potwierdzenie prawdziwości danego nauczania. Dlatego niebiblijne objawienia i wizje, stawiane są tam ponad Słowem Bożym, co automatycznie stawia pomiędzy Bogiem a ludźmi pośredników w osobach samozwańczych „apostołów i proroków”, a autorytet Biblii schodzi na dalszy plan. Tym sposobem, zawsze coś zostaje dodane lub ujęte ze Słowa Bożego i jest wpajane typowo kabalistyczne (symboliczne) podejście do Słowa Bożego, oraz przekonanie, że sama Biblia jest adekwatna do dzisiejszych czasów.

 

Nakreślone zostają mechanizmy przyczynowo sprawcze, pośrednicy, fetysze lub czynności mające korygować rzeczywistość duchową. Pojawiają się elementy typowe dla okultyzmu tj: przewodnicy duchowi, taniec rytualny, mapy duchowe czy flagi oraz okultystyczny schemat duchowości taki jak: mistycyzm i wtajemniczanie w wyższe stopnie duchowości.

 

Nakreślona zostaje prorocza rola muzyki i zaczyna się silne oddziaływanie na emocje, psychikę i logikę wyznawców.

 

Pojawia się wyniosłość duchowa. Jest to przekonanie o byciu bardziej duchowym od innych osób lub posiadaniu objawienia zakryego dla innych. Objawia się ona traktowaniem z wyższością lub politowaniem osób podważających lub nie akceptujących danego nauczania.

 

Myślenie jednostki zostaje podporządkowane liderowi lub grupie, a od wiernych wymaga się ślepego posłuszeństwa i pełnej aprobaty dla objawień i działań przywódców.

 

Pierwszoplanową powinnością wierzących zaczyna być służba, zamiast przemiany duchowej. Nie mówi się co wierni powinni zostawić i jak wierzyć, ale co muszą robić aby podobać Bogu.

 

Pominięta zostaje etyka chrześcijańska, co powoduje, że cele liderów zaczynają uświęcać metody działania.

 

Często pojawia się wiodąca rola kobiet (przywództwo i nauczanie).

 

Silny nacisk zostaje położony na łożenie pieniędzy.

 

Izolacja, negatywne nakreślanie, a finalnie dyskredytacja osób myślących inaczej.

 

FAŁSZYWE PRZEBUDZENIA CECHUJĄ ZAZWYCZAJ DWA RODZAJE ZACHOWAŃ

 

Pierwsze to niekontrolowane stany emocjonalne i bądź zaburzenia świadomości wywołane za pomocą manipulacji przez osoby prowadzące. Natomiast drugie, to ewidentne manifestacje demoniczne, ale w obydwu przypadkach utożsamiane z działaniem Ducha Świętego i nakreślane jako "nowe rzeczy" lub "nowe objawienie Ducha Świętego”.

 

W przypadku pierwszych (nieco mniej szkodliwych), osoba prowadząca za pomocą technik psycho manipulacji wywołuje u uczestników reakcje psycho-emocjonalne, takie jak: samooskarżenie, przerażenie lub depresję. Następnie nakreśla świetlaną wizję idealnego porządku i odnowy istniejącego stanu rzeczy, po czym euforycznie podaje nową, idealisyczną wizję wyjścia z tej sytuacji, a nastepnie tymi samymi metodami doprowadza słuchaczy do hipnotyczno-euforycznych stanów świadomości, bazując na ich niespelnionych marzeniach lub głęboko utajonych cechach charakteru tj: idealizm czy egocentryzm.

 

W większości tych przypadków, zdarzenia takie mają fachową oprawę muzyczną i połączone są z głośną emocjonalną muzyką, tańcem, machaniem flagami, długotrwałym głośnym wyznawaniem jakiejś treści, a obecnie coraz częściej dzieje się to z fachową grą świateł. U nieświadomego odbiorcy wywołuje to stany hipnotyczno transowe, oraz stan hiperwentylacji mózgu, który objawia się euforycznym i bezkrytycznym odbiorem wszelkich słyszanych im treści, podawanych zazwyczaj jako wizje i proroctwa liderów.

 

W przypadku drugich (typu Toronto Blessing) sytuacja wygląda znacznie gorzej, gdyż manifestacje te mają charakter typowo demoniczny. Manifestacje takie przybierają różnorakie formy transu, najczęściej to: wizje rozbieżne z treścią Pisma Świętego, hipnotyczny śmiech, nietrzeźwość w duchu, padanie pod mocą, przewracanie na odległość, wydawanie dźwięków zwierząt i utożsamianie się z nimi (okult. transfiguracja), oraz spektakularne formy halucynacji typu metaliczny pył lub fruwające pióra.

 

Istnieją też bardziej wyrafinowane formy takich manifestacji jak ''duch wieszczy'' (Dz 16:16-18), który publicznie coś nakazuje danej osobie lub grupie. Takie zdarzenia zawsze prowadzą do rywalizacji, oskarżeń i poczucia wyższości jednych nad drugimi, a przywódca w autorytecie typwym dla guru zawsze staje w centrum wszelkiego działania i sądu.

 


 

Znane w Polsce fałszywe przebudzenia oraz demoniczne mistyfikacje działania Ducha Świętego, wiążą się ściśle z nazwiskami przytoczonymi w tej publikacji. Nie mam zamiaru tutaj personalnie osądzać tych osób, ale chcę jasno określić, o jakich ruchach i naukach charyzmatycznych jest tutaj mowa, gdyż nauki te w zawrotnym tempie rozchodzą się po naszym kraju pod postacią zapisów video z konferencji, muzyki i książek (Vineyard, Morning Star, Spichlerz, Koinonia, Wolni w Chrystusie, Absolutnie Fantastyczne, W wyłomie).

 

Przypuszczam, że większość osób, które promują te nauczania, jest raczej pewna, że służy Bogu i czyni to w szczerości serca, nie mając pojęcia że są w opałach duchowych. Pewne jest też to, że Bóg w swojej łasce objawi prawdę wielu zwiedzionym braciom i oby działo się to jak najczęściej, ale łączy się to ściśle z radykalnym uznaniem pełnej nauki Słowa Bożego w kontekście słów Pana Jezusa, nazwaniem zła po imieniu, oraz odwrócenia się od niego.

 

W Polskich kręgach ewangelicznie wierzących chrześcijan, jest wielu kontrowersyjnych nauczycieli, ale możemy być pewni, że jeżeli w centrum czyjegoś przesłania nie stoi Chrystus z nauką o upamiętaniu, nowo narodzeniu i braniu własnego krzyża, a zamiast tego jest jakieś przebudzenie, niezawodne metody, muzyka, służba, prorok, błogosławieństwa czy droga do sukcesu, to bądź pewien, że ich poselstwo nie pochodzi od Boga, i że to droga prowadząca wprost na zatracenie.

 

W naszym kraju fałszywe przebudzenia charyzmatyczne akceptowane są nie tylko w kościołach o charakterze charyzmatycznym. Ich rozrywkowy charakter pod pozorem młodzieżowych działań artystyczno ewangelizacyjnych i konferencji dla kobiet, otwiera drzwi nawet najbardziej konserwatywnych społeczności.

 

Na dzisiaj (2008r) prawie nie istnieją czytelne publikacje na temat tych ruchów, podczas gdy publikacje promujące te nauki to ok. 80% wszystkich tytułów wychodzących w naszym kraju. Dlatego uważam, że należy dziś ze szczególną ostrożnością podchodzić do książek ''chrześcijanskich''. W Polsce, często nawet w kościołach nieakceptujących tych doktryn, bez problemu można kupić wiele publikacji tego nurtu, które są źródłem większości rozłamów.

 

Jest to tak inteligentnie przeramowana nauka biblijna, że nawet wielu doświadczonych pasterzy, nie potrafi zlokalizować w niej momentu kłamstwa. Bardzo wielu z nich, świadomie lekceważy ten temat, zapominając, że ochrona wiernych przed fałszywą informacją na temat Boga i zbawienia jest jednym z ich nadrzędnych obowiązków za który zazwyczaj biorą pieniądze, a z którego będą również rozliczeni przed Bogiem.

 

Szatan, którego zbyt często lekceważymy wie, że w zborze wystarczy mu jeden fałszywie przebudzony człowiek który pociągnie on za sobą wielu, bo rozdwojona społeczność długo nie przetrwa. My natomiast zbyt często zapominamy, że ludzie nie są istotami neutralnymi duchowo i zawsze muszą komuś służyć.

 

BĄDŹ BARDZO CZUJNY W SYTUACJACH

 

·Gdy ktoś nakreśla ci inny system wartości niż Biblia.

·Gdy ktoś dzieli ludzi na bardziej i mniej namaszczonych.

·Gdy ktoś nakreśla wizerunek lub charakter Boga odmienny od wizerunku Biblijnego.

·Gdy ktoś ma wizję lub objawienie, które uzurpuje mu władzę nad jakąś osobą lub społecznością.

·Gdy ktoś ma wizję lub objawienie nie będące w pełnej harmonii ze Słowem Bożym.

·Gdy ktoś proponuje ci lub obiecuje bycie bardziej duchowym od innych.

·Gdy ktoś zachęca cię do otwarcia się na jakieś duchowe nowe rzeczy których nie oferuje Biblia.

·Gdy ktoś wymaga od ciebie ślepej uległości lub lojalności wobec liderów i przywódców.

·Gdy ktoś wymaga od ciebie składania ustnych bądź pisemnych deklaracji lojalności.

·Gdy ktoś zabrania ci swobodnego wypowiadania się na temat zaistniałych sytuacji.

·Gdy ktoś narzuca ci nienaturalne sposoby myślenia i wartościowania zdarzeń.

·Gdy ktoś mówi o sianiu i zbieraniu jako obietnicach materialnych lub finansowych.

·Gdy ktoś narzuca ci, nienaturalne dla ciebie zachowania, pod pozorem uwielbiania Boga

·Gdy zauważysz, że Pan Jezus stał się narzędziem do osiągania własnych celów ludzi lub grupy.

·Gdy jakiś człowiek zaczyna być twoim sumieniem lub narzuca ci co masz robić.

 

Pismo Święte wielokrotnie przestrzega nas przed konsekwencjami uczestnictwa w niebiblijnych zgromadzeniach, mówi o tym Pan Jezus, Mateusz, Paweł i Jan.

''Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Ktotrwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki (nauki biblijnej), nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.'' (2 an 1:7-11)

''Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od Boga), lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. (…) 19-20. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy którzyście mądrzy! Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktośwyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. (2 Kor. 11:4,19-20)

''Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którąmyśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty! A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.'' (Gal 1:8-10)

''A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.'' (Mat 15:13-14)

''I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.'' (Obj 18:4-5)


W KTÓREGO JEZUSA WIERZYSZ ?

 

Apostoł Paweł napisał: gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od Boga) lub inną ewangelię, której nie przyjęliście (od nas) to znosicie to z łatwością. (2 Kor 11:4)

 

Słowa Pawła wskazują niezaprzeczalnie na fakt, iż wśród braci są też ludzie zwiastujący „innego Jezusa”, głoszący „inną ewangelię” i chrzczący „innym duchem”. Fragment ten pokazuje, że osoby te uchodzą za chrześcijan, głoszą swoje nauki w społecznościach chrześcijańskich, i że słuchacze przyjmują ich naukę bardzo chętnie, czyli że podoba im się ta wersja ewangelii bardziej niż ta, którą głosił Paweł. Ale Biblia mówi, że ten ich Jezus to nie jest Chrystus, że ich duch to nie jest Duch Święty, a ich ewangelia nie jest nauką Pana Jezusa. Wynika z tego jasno, że nie są oni sługami Bożymi, że nakreślają oni inny cel niż Pan Jezus i Paweł, czyli na pewno nie prowadzą ludzi do zbawienia.

 

W dzisiejszym świecie są setki tysięcy kościołów i nauczycieli ''chrześcijańskich'', wszyscy ci ludzie i instytucje mają na swoim szyldzie Jezusa. Czy zastanawiałeś się gdzie trafiłeś? Kogo reprezentuje twój pastor? Czy ma on charakter Chrystusa, czy może nieomylnego ojca dyrektora? Czy głoszona przez niego nauka, jest drogą do życia Pana Jezusa Chrystusa, ....czy może jakimś korporacyjnym systemem podporządkowywania sobie ludzi? Albo czy ten jego Jezus, nie jest czasami tym „innym Jezusem” o którym pisze Paweł. Czy jego Jezus mówi o upamiętaniu, nowo narodzeniu i świętym życiu dla Boga i innych ludzi, czy może jest specjalistą od uwalniania marzeń, obiecującym dobrobyt, niezależność, samozadowolenie i świetną zabawę.

 

Nowy Testament kilkanaście razy ostrzega przed zwodzicielami głoszącymi zgubne nauki. Ostrzega również, że we wszystkich kościołach zawsze będą nauczyciele oraz zwodziciele. Że zwodziciele to wilki w owczej skórze, które tylko przybieraja pozór pobożności, że oni są pośród nas ale nie są jednymi z nas. Właśnie dlatego każdy wierzący jest osobiście zobowiązany do weryfikowania każdego jednego nauczania z treścią Pisma Świętego. Żadna denominacja ani żadna instytucja kościelna nie dostała od Boga monopolu na zbawienie, w związku z czym nawet przynależność do najbardziej radykalnych społeczności nie gwarantuje zbawienia. Słowo Boże ostrzega, że każdy człowiek sam odpowiada za swoje zbawienie, i że na sądzie nikt nie będzie mógł powiedzieć ''oni mnie oszukali''.

 

Jeżeli w naszym życiu są ludzie, rzeczy lub zajęcia ważniejsze od Boga, lub gdy nie żyjemy zgodnie z prawami świata duchowego nakreślonymi przez Pana Jezusa w Piśmie Świętym, to znaczy, że prawdopodobnie szukamy w życiu czegoś innego, ktoś nas oszukał albo czegoś w tym wszystkim nie zrozumieliśmy. Pismo Święte stwierdza jednoznacznie, że dziećmi Bożymi są tylko ci, których Duch Święty prowadzi, i tylko ci, którzy pełnią wolę Ojca. Nie będzie On zatem prowadzić ludzi inną drogą, niż ta którą wskazał Pan Jezus w Biblii. Jeżeli Pan Jezus powiedział, że z Pisma nie przeminie nawet najmniejsza litera aż do końca świata, to znaczy to, że biblia jest w stu procentach ponadczasowa, i że żadna treść w niej zawarta nie podlega dezaktualizacji aż do końca świata. Wynika z tego jasno, że każda nowa nauka czy nowe objawienie, które zmienia kontekst, dezaktualizuje, względnie przekręca treść nauki Apostolskiej, nie jest przesłaniem od Boga, ale kolejną alternatywną ofertą diabła.

 

Bóg od samego początku „gra z ludźmi w otwarte karty”, Jego droga jest bardzo prosta i nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie wymaga On od ludzi doszukiwania się w biblii mistycznych związków przyczynowo sprawczych, ponieważ to jest kabała. Nie wymaga też ani wiązania mocy muzyką, tańcem czy flagami, bo to są czary, ani wszczynania potyczek z demonami, gdyż są one dla ludzi nieuchwytne. Tak działali kiedyś kapłani baala, a dzisiaj działają w ten sposób szamani, czarownicy i kapłani wszystkich kultów pogańskich na całym świecie. Pan Jezus nie mówi ludziom co mają robić aby być zbawieni, bo zbawienie nie wynika z uczynków, ale bardziej mówi czego mamy nie robić i pokazuje jaką mamy mieć postawę wobec Boga i innych ludzi, jacy mamy się stawać i jak żyć. Po ojcowsku ostrzega i uczy nas bezwzględnego naśladowanie siebie, pod względem czystości życia, miłości do innych ludzi i miłości do Boga poprzez podporządkowanie się Pismu, gdyż to jest jedyna biblijna definicja pokory i jedyny sposób na przemianę duchową oraz ocalenie własnego życia. Chrześcijańskie życie, o którym mówi Pan Jezus, nie może być oparte na myśleniu pragmatycznym ani materialistycznym, i nie może ono też przeradzać się w jakiejkolwiek próby ''ustawiania się'' na tym świecie, gdyż na tym właśnie oparta jest filozofia całego ginącego świata.

 

Parafrazując. Pan Jezus mówi do wszystkich ludzi na ziemi: Kto kocha swojego ojca albo matkę bardziej niż mnie,nie jest mnie godny. Kto kocha swoją córkę lub syna bardziej niż mnie, też nie jest mnie godny. Kto kocha swojego księdza, pastora, proroka, matkę boską, papieża lub cokolwiek innego bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.Jeżeli chcesz pójść za mną, to zaprzyj się samego siebie, bierz codziennie swój krzyż i naśladuje mnie.

Bo kto chce zachować swoje życie, musi najpierw z niego zrezygnować. Ale kto zrezygnuje ze swojego życia dla mnie, ten je ocali. (Mat 10:37-39) ...a kto idzie za mną, a nie dźwiga krzyża swego, nie może być (nie jest) moim uczniem. (Łuk 14:27). Paweł podkreśla iż to właśnie ''krzyż'' jest kluczem do zbawienia pisząc że: ''mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych którzy giną, natomiast dla nas którzy dostępujemy zbawienia jest mocą Bożą'' (1Kor 1:18).

A to Pan Jezus obiecał każdemu kto zostawi dla Niego wszystko:

Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, a który by nie otrzymał stokrotnie więcej już teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie i życia wiecznego. (Mar 10:29-30)

Wszyscy apostołowie, gdy powoływał ich Pan Jezus, musieli najpierw zostawić swoją pracę, majątek, tradycję rodzinną i religijną, wyniesiony z domu system wartości oraz wszystkie swoje plany, musieli zaufać całkowicie i tylko Jemu. Nie twierdzę tutaj że mamy od dzisiaj przestać pracować, ale że od tego momentu, nasze życie nie może być już podporządkowane naszym planom ani karierze zawodowej, która nie może ona być już naszym sensem życia, a dobrobyt i awans społeczny naszym celem życia. Od momentu podjęcia decyzji o byciu uczniem Chrystusa, wierzącego zaczyna obowiązywać hierarchia wartości świata duchowego czyli:

 

1. BÓG    2. RODZINA    3. BOŻE POWOŁANIE    4. PRACA ZAROBKOWA

 

W świecie duchowym celem działania nigdy nie jest dążenie do posiadania czy uznania, ale wyłącznie działanie podpożądkowane woli Boga. Wszystko w naszym życiu powinno zostać podporządkowane zbliżaniu się do Boga i prowadzeniu do Niego innych ludzi. W myśl przykazania „miłuj bliźniego jak siebie samego”, zostajemy przez Boga zobowiązani do miłowania braciw Chrystusie, co dosłownie znaczy „dbaj o potrzeby swojego brata, tak jak o swoje własne” w kontekście zaspokajania najzwyklejszych potrzeb jak: jedzenie, ubranie, mieszkanie, odwiedzanie chorych czy dbanie o starszych. Gdyż równo po Bożemu, to nie znaczy, że wszyscy mamy oddawać dziesięcinę, ale że ci którzy mają nadmiar mają nim wyrównywać niedostatek potrzebujących (2Kor 8:13-15). I tylko za te uczynki (uczynki miłosierdzia) będziemy odbierać zapłatę jako wierzący przed Panem Jezusem (Mat 25:31-46).

 

A Szatan, pomimo że zaliczony został w poczet głupców, wbrew powszechnej opinii nie jest idiotą, ale istotą wielokrotnie inteligentniejszą od każdego człowieka. I dniami i nocami nie ustaje w swoich kombinacjach i nowych pomysłach, aby odwrócić od Boga każdego, kogo się tylko da.

 

Pan Jezus podaje niestety tylko jedną możliwość bycia bezpiecznym wobec diabelskich pułapek i dotarcia do celu naszej drogi, a jest nią śmierć naszej cielesnej natury, czyli wyzbycie się konsumpcyjnego myślenia i stylu życia oraz trwanie w świętym życiu podporządkowanym Bożym zasadom i prawom świata duchowego, nakreślonym przez Słowo Boże i nazwane przez Pana Jezusa „naszym krzyżem”.

 

Czy zastanowiłeś się kiedyś kim jest twój Jezus? I czy na pewno jest to biblijny Chrystus?

 

Czy mówi on to samo co biblijny Jezus Chrystus? Czy może twój Jezus to bardziej taki Dżin z lampy Alladyna, adwokat twojego ja, idealnie zespolony z twoimi ambicjami, pragnieniami i przekonaniami religijnymi - który zawsze mówi, masz rację, a na codzień jest niezawodnym narzędziem motywacji i osiągania własnego celu, którego może ty sam sobie stworzyłeś na własne potrzeby, a tylko mylnie utożsamiasz go z Chrystusem.

 

CO MÓWI BIBLIA, A CO NAUKI CHARYZMATYKÓW

 

Oto tylko niektóre przykłady przeramowania nauki biblijnej (tzw. paradygmatu) na użytek teologii charyzmatyków. Przytoczone przykłady są elementami nauki ruchów omawianych wniniejszej publikacji. W Polsce kościoły w różnym stopniu przyjęły te nauki, dlatego też nauczanie to, pomimo silnej ekspansji do wszystkich denominacji nie ma jednolitego charakteru, ze względu na pojawianie się ciągle nowych objawień i tzw. brania co komu pasuje.

 

1. BIBLIA JEST NADRZĘDNYM KLUCZEM DO ZROZUMIENIA EWANGELII, NAUCZANIA I KORYGOWANIA

 

Nauczanie powinno być oparte w równym lub przeważającym stopniu na objawieniach przywódców. Biblia jest autorytetem równorzędnym, a w kwestiach gdzie pojawia się „nowe objawienie” drugorzędnym. Opieranie nauki na Biblii jako jedynym autorytecie nazywane potocznie „martwą religią” jest niepełne i nie aktualne ze względu na upływ czasu oraz zmiany kulturowe, gdyż gdzie nie ma objawienia tam lud się rozprzęga.

 

2. PASTERSTWO I NAUCZANIE POWIERZONE ZOSTAŁO MĘŻCZYZNOM

 

Bóg powierzył służbę pasterstwa i nauczania mężczyznom, ale mężczyźni nie wywiązali się z powierzonych im zadań, więc Bóg przekazał tą służbę kobietom i udzielił im do tego potężnego namaszczenia i błogosławieństwa.

 

3. ZBAWIENIE I RELACJA Z BOGIEM JEST SPRAWĄ OSOBISTĄ

 

Podporządkowanie liderom i przywódcom kościoła, jest wyrazem podporządkowania Bogu i jest niezbędne do utrzymania zbawienia, gdyż Pan Bóg mówi tylko do przywódców. Zbawione będą całe narody w wyniku zastosowania strategicznej walki duchowej. Zbawienie i relacja z Bogiem są możliwe jedynie w kontekście całego Kościoła.

 

4. NOWO NARODZENIE, UPAMIĘTANIE ORAZ TRWANIE W NAUCE SŁOWA BOŻEGO, TO PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA.

 

Kluczem jest posłuszeństwo i wiara wobec wizji i objawień przywódców. Nowo narodzenie jest postrzegane jako proces, który nie jest najistotniejszy dla uczniostwa. Nowe kościoły tworzą się bardziej w wyniku przynależności i akceptacji wizji lidera niż osobistej wiary.

 

5. UZDROWIENIE JEST UDZIAŁEM CAŁEGO KOŚCIOŁA, W SFERZE CIAŁA I DUCHA.

 

Uzdrowienie duchowe postrzegane jest w kontekście zranień emocjonalnych z przeszłości, gdyż dusza człowieka nakreślana jest według świeckiego wzorca psychologicznego jako emocje, uczucia i intelekt. Aby odebrać uzdrowienie ciała można posługiwać się wszelkimi metodami działania gdyż to nam się należy od Boga. Jeżeli ktoś nie został uzdrowiony to znaczy że w wyniku niewiary nie odebrał uzdrowienia które już się dokonało na Golgocie, albo w jego relacji z Bogiem jest cos nie w porządku.

 

6. KOŚCIÓŁ SKAZANY JEST NA UCISK I PRZEŚLADOWANIA

 

Kościół i chrześcijaństwo staną się wiodąca i tryumfującą siłą w Nowym Porządku Światowym, a zwycięstwo wierzących nad złem tego świata jest wręcz zagwarantowane.

 

7. POSŁUSZEŃSTWO BOŻYM PRZYKAZANIOM I NORMOM ETYCZNYM WZGLĘDEM BOGA, WŁASNEGO ŻYCIA ORAZ INNYCH LUDZI, NACECHOWANE MIŁOŚCIĄ DO LUDZI, POWŚCIĄGLIWOŚCIĄ I PRAWOŚCIĄ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA WŁASNE CZYNY

 

Czystość moralna jest pojęciem względnym, należy brać pod uwagę różnorodność etniczną i kulturową, przykazania biblijne trzeba odczytywać we współczesnym kontekście, a jeśli chodzi o normy etyczne w życiu i w kościele, to "Pana Boga nie wolno zamykać w klatce". Odpowiedzialność za to biorą na siebie namaszczeni liderzy i przywódcy, gdyż to oni interpretują rozumienie grzechu i ustalają granice etyczne dla wiernych.


8. EWANGELIZACJA TO ŚWIADCZENIE WŁASNYM ŻYCIEM O BOGU, A UCZYNKI SĄ DOWODEM, A NIE ŚRODKIEM POPRAWIAJĄCYM NASZ WIZERUNEK CZY RELACJĘ Z BOGIEM.

 

Ewangelizacja to strategiczna walka duchowa, połączona z marszami modlitewnymi, demonstracjami ulicznymi, pokazami multimedialnymi oraz różnymi formami teatralnymi, w celu wywołania doznań emocjonalnych, które to powinny spowodować u odbiorcy „otwarcie się” na przesłanie danej grupy.

 

9. MODLITWA O BRACI, DZIAŁANIE NA RZECZ ZMIAN W KOŚCIELE PRZY JEDNOCZESNEJ ŚWIADOMOŚCI, ŻE ZMIANY MOGĄ NASTĄPIĆ JEDYNIE W WYNIKU UPAMIĘTANIA, NOWO NARODZENIA I PRZEMIANY DUCHA.

 

Niezbędna jest zmiana postrzegania Kościoła przez świat przez wspólną pracę dla dobra ludzkości. Nauczanie odwiecznych prawd biblijnych, nauka o nowonarodzeni, opamiętaniu i grzechu to religijny przeżytek, który może tylko poranić i zniechęcić.


10. ODDAWANIE BOGU CZCI, UWIELBIENIE I MODLITWA SĄ UDZIAŁEM WSZYSTKICH WIERZĄCYCH.

 

Uwielbienie, modlitwa i nauczanie należą do zakresu odpowiedzialności namaszczonych liderów, którzy również muszą być w tej kwestii podporządkowani władzom lokalnym i narodowym. Pozostali wierzący muszą podporządkować się działaniom i wskazówkom przywódców i liderów. Uwielbienie jest proroczym aktem ogłaszania zwycięstwa kościoła na ziemi, który burzy warownie szatana i ściąga „Bożą obecność”. Podczas uwielbienia proroczy zespół prowadzi wiernych przed Boży tron i dlatego nie powinno to mieć znamion religijności. Powinno być głośne i połączone z tańcem okrzykami i wyrażaniem emocji.

 

11. CZYSTOŚĆ NAUCZANIA JEST RÓWNIE WAŻNA JAK MORALNOŚĆ I ETYKA CHRZEŚCIJAŃSKA, WSZYSCY SĄ RÓWNI W OCZACH BOGA. NIKT NIE POSIADA IMMUNITETU CHRONIĄCEGO GO PRZED NAPOMNIENIAMI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW KOŚCIOŁA.

 

Należy okazywać bezwzględną uległość swojemu przywódcy i zdawać przed nim sprawę. Nikomu w kościele nie wolno kwestionować nauczania i działań przywódcy. Napomnienie istnieje jedynie wówczas, gdy ktoś się wyłamie lub skrytykuje przywódcę lub jego naukę, co jest równoznaczne z buntem przeciwko Bogu. Nikomu nie wolno oceniać życia przywódców ponad sobą, bez względu na to, co głoszą, ani wytykać widocznych grzechów, w jakich żyją, gdyż przywódcy ustanawiani są przez Boga.

 

12. PONADNATURALNE ZJAWISKA NALEŻY WNIKLIWIE BADAĆ W OPARCIU SŁOWO BOŻE. NIE JEST TO DOWÓD ANI TEŻ WSKAŹNIK DUCHOWEGO ŻYCIA. NAJWAŻNIEJSZYMI CZYNNIKAMI W ŻYCIU CHRZEŚCIJAN SĄ WIARA W TREŚĆ ORAZ OBIETNICE SŁOWA BOŻEGO I MIŁOŚĆ. A DOWODAMI SĄ ''OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO'' I UCZYNKI MIŁOSIERDZIA . GDYŻ NIE MOŻNA BUDOWAĆ SWOJEJ WIARY WYŁĄCZNIE NA WIZJACH, PRZEŻYCIACH EMOCJONALNYCH CZY CUDACH.

 

Wszelkie ponadnaturalne manifestacje są Bożymi potwierdzeniami danego nauczania i zawsze jako przejawy działania Ducha Świętego oraz błogosławieństwa. Nie należy ich weryfikować, ale przyjąć jako błogosławieństwo. Im więcej występuje takich przejawów w danej grupie tym bardziej jest ona duchowa i namaszczona. Jeżeli nie doświadczamy takich doznań, to znaczy, że nasza relacja z Bogiem jest zła i wymaga weryfikacji oraz uporządkowania.

 

13. BÓG WSPÓŁDZIAŁA Z NAMI ZAWSZE KU DOBREMU, DZIAŁA JAK CHCE, GDZIE CHCE I KIEDY CHCE, INDYWIDUALNIE WOBEC KAŻDEGO, ALE W GRANICACH SWOJEGO SŁOWA.

 

Boże działanie jest zależne od działań wierzących. Bóg przekazał nam swoją moc oraz ducha i bez wyznawania oraz stosowania strategii walki duchowej, które dają mu moc duchową nie jest w stanie sam nic uczynić. Im więcej będzie na danym terenie przeprowadzonej walki duchowej, marszów dla Jezusa, uwielbień, ewangelizacji itp. tym mamy więcej mocy, a tym samym większą przewagę nad wrogiem i jesteśmy bliżej przebudzenia na danym terenie.

 

14. REZYGNACJA ZE ŚWIECKIEGO STYLU ŻYCIA, TRADYCJI, FILOZOFII, NORM MORALNYCH ORAZ WIERZEŃ RELIGIJNYCH.

 

Odchodzenie chrześcijan od świeckich norm, etyki i nauki jest postrzegane jako przejaw przeciwstawiania ciała duchowi i martwej religijności, która jest złym świadectwem dla świata. Izolacja od innych religii i kultów jest nieetycznym przejawem ksenofobi, i nie służy szerzeniu pokoju oraz jedności w świecie. Należy działać w kierunku wspólnego pojednania, ekumenii i dobra ludzkości, bez względu na przynależność religijną i denominacyjną, gdyż Bóg ma zamiar zbawić cały świat.

 

15. CHRZEŚCIJANIN NIE ANGAŻUJE SIĘ W POLITYKĘ

 

Aktywna edukacja, czynne zaangażowanie w politykę, biznes, sztukę i dążenie do sukcesu w życiu na wszystkich płaszczyznach, jest niezbędnym czynnikiem transformacji narodów i wprowadzania Bożych norm i praw na Ziemi.

 

16. LITERALNO FUTURYSTYCZNA INTERPRETACJA KSIĘGI OBJAWIENIA TZN. ŻE JEJ TREŚĆ DOTYCZY TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI.

 

Rozumienie Powtórnego Przyjścia Chrystusa po Tysiącletnim Królestwie. Możliwa interpretacja symboliczna, zakładająca zstąpienie "chwały" jako rzeczywistości duchowej.


17. LITERALNA ZGODNA Z KONTEKSTEM CAŁOŚCI INTERPRETACJA BIBLII I PROROCTW DOT. CZASÓW OSTATECZNYCH ORAZ NIEBA I PIEKŁA.

 

Interpretacja Pisma jest alegoryczno symboliczna, włącznie z proroctwami dotyczącymi czasów ostatecznych. Biblia traktowana jest jako metafora, przenośnia lub symbolika. Piekło nie jest miejscem kaźni niewierzących, ale alegorią oddzielenia od Bożej obecności. Nic nas nie odłączy od miłości Boga, gdyż Jego miłosierdzie, łaska i miłość są ponad jego sądem.

 

18. POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA NASTĄPI PRZED TYSIĄCLETNIM KRÓLESTWEM, A JEGO PANOWANIE NA ZIEMI ZACZNIE SIĘ OD MOMENTU JEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA.

 

Tysiącletnie Królestwo to Nowy Porządek, który zostanie ustanowiony przez kościół na ziemi, jest to symbol zwycięskich rządów kościoła pełnego mocy i chwały, który obejmie władze nad światem.

 

19. KOŚCIÓŁ I BOŻY SŁUDZY MAJĄ ZA ZADANIE PEŁNIĆ WOLĘ JEZUSA. WIERZĄCYM POWIERZONO: TRWANIE W SŁOWIE, GŁOSZENIE I NAUCZANIE.

 

Kościół to Armia Dawida, która posiądzie ziemię dla Jezusa i będzie rządzić w autorytecie Bożym narodami całej ziemi, jeżeli wystąpi taka konieczność to nawet przy pomocy siły.

 

20. WALKA DUCHOWA ROZUMIANA JEST JAKO WALKA Z POKUSAMI, WŁASNĄ CIELESNOŚCIĄ I GRZECHEM. PRZECIWSTAWIANIE SIĘ DIABŁU TO ODRZUCENIE JEGO SYSTEMU WARTOŚCI, NORM ETYCZNYCH I OFERT.

 

Strategiczna walka duchowa, oparta na ogłaszaniu zwycięstwa, wyznawaniu, machaniu flagami oraz wiązaniu demonów nad różnymi częściami miast w celu zburzenia duchowych warowni szatana, odebrania mu ziemi dla Jezusa oraz uwolnienia błogosławieństw i przebudzenia nad danym terytorium.

 

21. WIARA W WIELKIE ODSTĘPSTWO KOŚCIOŁA W CZASACH OSTATECZNYCH, W OSOBOWE PANOWANIE ANTYCHRYSTA I PRZEŚLADOWANIA WIERZĄCYCH.

 

Zupełne odrzucenie nauki o wielkim odstępstwie kościołów w czasach ostatecznych, fałszywych prorokach i nauczycielach, antychryście i fizycznym pochwyceniu Kościoła, przyjęcie nauki o ogólnoświatowym przebudzeniu i jedności. Nakreślanie wielkiego odstępstwa jako innych religii.

 

22. UWALNIANIE OD DEMONÓW NASTĘPUJE POPRZEZ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO I DZIEJE SIĘ TO POMIĘDZY DUCHEM ŚWIĘTYM A DEMONAMI.

 

Wierzącym została przekazana moc i autorytet nad demonami, dlatego podczas uwalniania należy dowiedzieć się najpierw o imię demona, można im też, a nawet należy rozkazywać, okazywać naszą wyższość i autorytet; a nawet szydzić z nich i drwić.

 

23. SŁOWO BOŻE MA MOC ZMIENIĆ CZŁOWIEKA ORAZ JEGO ŻYCIE.

 

Słowo ma moc sprawczą, czyli co wypowiadasz to się stanie. Gdy wyznajesz negatywnie, np: ''ale ze mnie głupiec'' to staniesz nim, ale gdy chcesz być bogaty, to wystarczy wyznawać pozytywnie, że ''ja już jestem bogaty''.

 

24. DARY DUCHOWE SĄ ROZDZIELANE WEDŁUG WOLI I UZNANIA BOŻEGO. NALEŻY ICH UŻYWAĆ TYLKO ZGODNIE Z JEGO PROWADZENIEM. ICH POSIADANI NIE JEST MIERNIKIEM MORALNOŚCI ANI DOJRZAŁOŚCI DUCHOWEJ CZŁOWIEKA, GDYŻ ŻADEN CZŁOWIEK NIE JEST BARDZIEJ NAMASZCZONY OD INNYCH - ALE INACZEJ. NIKT TEŻ NIE MOŻE PRZEKAZYWAĆ SWOICH DARÓW DUCHOWYCH INNYM OSOBOM.

 

Dary duchowe są przekazywane przez namaszczonych przywódców i nauczycieli poprzez nakładanie rąk. Nawet niewierzący mogą je otrzymać dary Ducha i przejawiać duchowe manifestacje, gdyż Bóg posługuje się również osobami niewierzącymi, lecz najpierw je wyposaża.

 

25. BÓG DOSŁOWNIE WYPEŁNI OBIETNICE DANE W STARYM TESTAMENCIE IZRAELOWI. IZRAEL NIE ZOSTAŁ ZASTĄPIONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I NIE ZOSTAŁ SKAZANY NA WIECZNE POTĘPIENIE, KOŚCIÓŁ NIE PRZEJĄŁ OBIETNIC ZŁOŻONYCH NARODOWI WYBRANEMU.

 

Izrael został zastąpiony przez Kościół, który dziedziczy obietnice Narodu Wybranego.

 

26. DUCH ŚWIĘTY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ BOGA I JAKO TAKI NIE PODLEGA ŻADNEJ KONTROLI ZE STRONY CZŁOWIEKA. NIE JEST TEŻ ŻADNYM WIATREM, ODCZUCIEM, SIŁĄ CZY DOZNANIEM.

 

Duch Święty jest przedstawiany najczęściej bezosobowo, jako moc, wiatr, ogień lub doznanie. Można Go na ziemię przywołać lub ściągnąć, wystarczy spełnić określone warunki lub zastosować odpowiednie metody np.: śpiew, muzyka, taniec lub machanie flagami. Jako przejaw obecności Ducha Świętego postrzega się wszelkie zaburzenia rzeczywistości czy uniesienia emocjonalne jak i wszelkie objawy konwulsji, transu czy histerii.

 

27. DARY DUCHOWE NIE MAJA ŻADNEGO ZWIĄZKU Z WRODZONYMI TALENTAMI I UMIEJĘTNOŚCIAMI. GDYŻ NIKT SIĘ Z NIMI NIE RODZI I NIE JEST ICH W STANIE DZIEDZICZYĆ.

 

Do darów duchowych zalicza się wrodzone talenty tj. muzyczny, plastyczny, lingwistyczny czy krasomówczy; mogą one być dziedziczone w kolejnych pokoleniach, a także udzielane przez aniołów lub przywódców. Zalicza się do nich również wszelkie postrzeganie poza zmysłowe.

 

28. ŚWIAT JEST SKIEROWANY W STRONĘ CORAZ WIĘKSZEGO ZEPSUCIA I ZŁA. NIC NIE JEST W STANIE POWSTRZYMAĆ „TAJEMNEJ MOCY NIEPRAWOŚCI” DO CZASU PONOWNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA.

 

Świat może być coraz bardziej opanowywany przez zło, lecz Kościół i chrześcijanie będą wzrastać w chwale i mocy, pokonując wszelkie zło na Ziemi. Świat zmierza do szczytowego momentu historii, w którym chrześcijanie zwyciężą zło i zapanuje era Nowego Porządku.

 

 


 

Osobom szerzej zainteresowanym tym tematem,
polecamy poniższe publikacje i wykłady DVD:

 

SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

 

CHARYZMATYCZNE METODY DZIAŁANIA - Świadectwa ostrzeżenia ze szkoły ''ChDN'' w Gdyni

 

JAK TO SIE ROBI czyli PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI KONTROLI

 

KUNDALINI - ''Duchy zwodnicze w kościołach''

 

JUSTIN PETERS - ''Musimy rozeznawać''

 

DAVE HUNT - ''Powrót do biblijnego chrześcijaństwa''

 

SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

 

 

''Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej i gdy ich język usycha z pragnienia,
Ja Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę '' - Izajasz 41:17

 

 

 

 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA