BOŻA WERSJA MIŁOŚCI

CZYM WEDŁUG BIBLII JEST MIŁOŚĆ BRATERSKA

 

Jednym z największych współczesnych zwiedzeń jest humanistyczne czyli świeckie, definiowanie miłości. Gdyż charakter i założenia tej miłości, są odwrotnością biblijnej wersji miłości, nakreślanej w Piśmie Świętym przez Pana Jezusa.

 

BIBLIJNA WERSJA MIŁOŚCI

 

Biblijna, czy raczej Boża wersja miłości, to miłość bezinteresowna (gr. agape), nie szukająca w dobrych uczynkach własnych korzyści, samozadowolenia czy samousprawiedliwienia. Polega ona na dążeniu do szukania wyższego dobra drugiego człowieka > czyli na doprowadzeniu grzesznika do nowo narodzenia, a brata żyjącego w grzechu do upamiętania, poprzez napominanie (czyt. podnoszenie), aby nie zginął, ale dostąpił życia wiecznego.

 

Miłość agape, nie przejawia się w miłej powierzchowności, ale w braniu odpowiedzialności za życie innych ludzi, czyli w dawaniu dobrego przykładu, ostrzeganiu przed niebezpieczeństwem, napominaniu, wychowaniu dzieci w posłuszeństwie i karności oraz nauczaniu zgodnym z nauką apostolską, bez względu na koszty jakie przyjdzie za to ponieść ... aby nie utracić tego nad czym pracowaliśmy, lecz aby pełną zapłatę otrzymać (1Jan 1:8). Słowa - Aby nie utracić - dotyczą tutaj również utraty zbawienia, poprzez powrót na drogę ginącego świata.

 

Miłość agape, wyraża się również w okazywaniu wszelkiej pomocy, braciom którzy jej potrzebują. Dotyczy to tak samo pomocy doraźnej, tj: jak opieka nad osobami starszymi czy wszelka pomoc wzajemna, oraz pomocy materialnej, polegającej na zaspokajaniu zwykłych potrzeb egzystencjalnych, tj: nakarmienie, zaopatrzenie, ubranie, przyjęcie pod dach, zakup opału na zimę czy lekarstw, odwiedziny w szpitalu lub więzieniu itp. Z własnych doświadczeń wiem, że tylko do takiej wersji miłości przyznaje się Bóg.

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi,
jeśli miłość wzajemną mieć będziecie (Jan 13:34-35)

 Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej;
kto bowiem miłuje bliźniego, ten zakon wypełnił (Rzym 13:8)

Miłość agape nie odnosi się do pozytywnych relacji między dziećmi Bożymi, ale wyłącznie do postaw, i nie ma ona nic wspólnego z lubieniem, liberalnym myśleniem czy tolerancją niebiblijnych postaw lub doktryn, w imię np: jedności, tworzenia pokoju lub domniemanego przebudzenia. W Bożej wersji miłości, budowaniem dobrych relacji zajmuje się Duch Święty, gdyż relacje tworzą się w oparciu o wspólne doświadczenia i uczynki wynikające z nauki Słowa Bożego, oraz z prowadzenia Ducha Świętego. Człowiek nie musi wtedy wymyślać socjotechnicznych programów ani stosować korporacyjnych metod.

 

HUMANISTYCZNA CZYLI ŚWIECKA WERSJA MIŁOŚCI

 

Humanistyczna definicja miłości, opiera się na tolerancji i pozytywnych relacjach międzyludzkich. Jest to miłość budowana na biernej zasadzie hinduistycznej: Nie czyń drugiemu co tobie jest nie miłe. Nie ma ona jednak nic wspólnego z zasadą czynnej i bezinteresownej miłości agape, która wymaga od ludzi konkretnych postaw, wyborów i odpowiedzialności za innych, a która brzmi:

Wszystko co chcecie aby aby wam czyniono, to i wy czyńcie (Mat 7:12)

Humanistyczna miłość nie obciąży ani ciebie i innych, bo jej celem jest zagwarantowanie spokojnego życia, poprzez tworzenie ciepłych, czysto powierzchownych i do niczego niezobowiązujących relacji. Jest to takie wzajemne przytakiwanie sobie, poprzez pochlebstwa, wzajemną motywację, pozytywne myślenie i akceptację wszystkiego do czego dążą otaczający nas ludzie oraz czego pragną ich cielesne pożądliwości. Niestety, jest to zjawisko powszechnie zauważalne we współczesnych zborach.

 

Humanistyczna definicja miłości jest demoniczna i egoistyczna, ponieważ jej celem jest tworzenie wyłącznie dobrego samopoczucia. Wyraża się ona w pozytywnym myśleniu o sobie samym i tworzeniu biernych oraz niezobowiązujących relacji z otaczającym światem. Przejawia się ona w formie kompromisów, nie krytykowaniu oraz w tolerancji wszelkich niebiblijnych postaw i zjawisk, w celu zapewnienia dobrego samopoczucia sobie oraz innym. W takich sytuacjach, dobre relacje stawiane są zawsze ponad Bożym Słowem, ponad czystością nauczania i Bożymi zasadami dotyczącymi funkcjonowania Kościoła. Pan Jezus piętnuje takie postawy i nazywa je obłudą.

 

CO MÓWI BIBLIA

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą i co jest (w oczach Boga) dobre, miłe i doskonałe.

Wasza miłość niech będzie nieobłudna (niepowierzchowna). Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie w nadziei i w radości, w ucisku cierpliwi a w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w ich potrzebach i okazujcie sobie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują - błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi (współczujcie). Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli i nie uważajcie sami siebie za mądrych, lecz się raczej do niskich skłaniajcie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie i starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, i o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się, ale gniew pozostawcie Bogu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja im odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rzym 12:2 i 9-21)

(W dniu oddawania zapłaty Chrześcijanom) Pan powie tym po lewicy: Przeklęci, idźcie precz ode mnie, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem gdy byłem głodny, nie daliście mi jeść, a gdy byłem spragniony nie daliście mi pić. Gdy byłem bez dachu nad głową, to nie przyjęliście mnie, gdy byłem nagi to nie przyodzialiście mnie, gdy byłem chory i w więzieniu to nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą: Panie! Kiedy widzieliśmy cię głodnego czy spragnionego, albo bez dachu nad głową, czy nagiego, albo chorego lub w więzieniu i nie pomogliśmy ci? Wtedy On im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych (z braci), tego mnie nie uczyniliście (Mat 25:41-45)

A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może żadne dobre drzewo urodzić złych owoców, ani złe drzewo zrodzić dobrych owoców. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca się w ogień. Tak więc po owocach ich poznacie.

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Więc każdy, kto słucha moich słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który budował swój dom na fundamencie. (...) A każdy, kto słucha słów moich, lecz ich nie wykonuje, przyrównany będzie do głupca, który budował swój dom na piasku (Mat 7:12-24 i 26)


Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj i zdążaj do sprawiedliwości,
do wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca (2 Tm 2:22)

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA