NAKRYWANIE GŁÓW PRZEZ KOBIETY

 

Ten temat jest kontrowersyjny w krajach zachodnich i wśród zamerykanizowanych Chrześcijan w Indiach. Prawdą jest też to, że 99% sióstr, które nakrywają głowy podczas modlitwy i prorokowania, nie wie dlaczego to robi i 99% braci, którzy nie nakrywają głów podczas modlitwy i prorokowania, też nie wiedzą dlaczego to robią. Ale zacznijmy to rozważanie od przypomnienia, że przesłanie Biblii jest Słowem Boga, w którym nie ma żadnej pomyłki.

 

Aby zrozumieć przesłanie Nowego Testamentu musimy brać pod uwagę dwie fundamentalne prawdy, niezbędne do prawidłowego zrozumienia Słów Boga.

 

1. W dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2), Bóg unieważnił Stare Przymierze i od tego czasu zaczął się obchodzić z ludźmi na zasadach Nowego Przymierza (Hbr 8).

 

2. W Nowym Testamencie znajdujemy nauki oraz zapisy historyczne. Ale jako podstawę doktryn Nowego Przymierza przyjmuje się tylko te fragmenty, które zawierają nauczanie. Zapisy historyczne mówią o tym, co robili apostołowie i pierwsi Chrześcijanie. Wiele błędnych nauk powstało przez tworzenie doktryn opartych na historycznych wątkach z Dziejów Apostolskich. Na przykład ta, że wszyscy wierzący muszą mieć dar języków (Dz 2:4) i że wszyscy wierzący muszą mieć wspólny portfel (na podstawie Dz 2:44).

 

Bezpośrednio przed pójściem na krzyż, Jezus powiedział do swoich uczniów: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz tego nie zrozumiecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, to wprowadzi was we wszelką prawdę” (J 16:12-13). Jezus chciał przekazać swoim uczniom o wiele więcej prawd, niż to zrobił będąc na ziemi, ale wiedział, że oni nie będą w stanie ich zrozumieć, dopóki nie zamieszka w nich Duch Święty, który odnowi ich umysły i da im nowe zrozumienie. Większość nowych prawd jest w listach Nowego Testamentu. Więc listy też zawierają przykazania Pana Jezusa, które zostały nam przekazane nieco później, przez apostołów.

 

Jeśli odrzucasz jakiekolwiek przykazanie z któregokolwiek listu Nowego Testamentu, twierdząc, że to nie dotyczy dzisiejszych czasów, tylko jakiegoś konkretnego miejsca w przeszłości, to żeby być konsekwentnym, musisz dać wszystkim ludziom prawo do odrzucenia każdej innej nauki Jezusa, oraz przykazań zawartych w listach, jako treści adresowanych do ludzi tamtych czasów. Na przykład, w tej sytuacji musisz dać ludziom możliwość nauczania, że zakaz zachowań homoseksualnych i małżeństw tej samej płci, oraz rozwodów i współżycia przedmałżeńskiego dotyczyło tylko pierwszego wieku, a nie nas. W przeciwnym razie będziesz niekonsekwentny. Niekonsekwencją jest też mówienie, że każde przykazanie Nowego Testamentu dotyczy wszystkich, z jednoczesnym odrzuceniem nakazu nakrywaniu głów podczas modlitw i prorokowania (1Kor 11:1-16).

 

Trzeba też odróżnić przykazania dane przez Boga od pozdrowień przesyłanych przez apostołów. Na przykład, apostołowie przesyłali w listach życzenia, pisząc: „Pozdrówcie jedni drugich świętym pocałunkiem” (Rz 16:16) lub: „modlę się, aby ci się dobrze powodziło i abyś był tak zdrowy, jak dobrze powodzi się twojej duszy” (3J 1:2). To jest oczywiste, że to nie są Boże przykazania ani Boże obietnice, tylko pozdrowienia i dobre życzenia. Więc te wersety nie uczą Bożych zasad, jak to ma miejsce w przypadku nakrywania głów, zanurzania w wodzie (Rz 6) i łamania chleba (1Kor 11).

 

ZNACZENIE NAKRYCIA GŁOWY

 

Nowy Testament podaje co najmniej trzy powody, dla których kobieta powinna nakrywać głowę, gdy się modli lub prorokuje podczas zgromadzeń Kościoła.

 

Pierwszy powód: Biblia mówi: „Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy”, a jako powód podaje: „bo mężczyzna został stworzony na obraz i chwałę Boga”. Z powyższego wersetu dowiadujemy się też, że: „kobieta jest chwałą mężczyzny” (1Kor 11:7). Chwała mężczyzny powinna być w kościele zakryta, a jeżeli kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny, to ona potwierdza ten fakt przez nakrycie głowy. To jest oczywiste znaczenie tego wersetu.

 

Drugi powód: Biblia mówi: „długie włosy są chwałą kobiety” (1Kor 11:15). Chwała kobiety też musi być na zgromadzeniu zakryta tak samo, jak chwała mężczyzny. Dlatego kobieta musi zakrywać swoją głowę, na której jest jej chwała, czyli jej długie włosy. Prawie wszystkie kobiety wiedzą, że długie włosy są głównym czynnikiem ich atrakcyjności, dlatego nawet wśród kobiet nakrywających głowę jest wiele takich, które zakrywają tylko część swoich włosów! Jeśli kobieta nie chce nakrywać głowy, to jedyną alternatywą jaką oferuje Nowy Testament, jest golenie głowy: „Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże, a skoro strzyżenie lub golenie jest dla kobiety hańbiące, to niech nakrywa głowę” (1Kor 11:6).

 

Trzeci powód: Biblia mówi: „Mężczyzna nie został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów” (1Kor 11:9-1). Nakrywanie głowy oznacza, że kobieta akceptuje rolę wyznaczoną jej przez Boga, jako „pomoc dla mężczyzny” i w ten sposób wyrażą swoją uległość wobec mężczyzn (w stosunku do męża, w stosunku do ojca i do starszych zboru). Nie bez przyczyny, około 60 lat temu, nakrywanie głów zaniknęło w krajach zachodnich, ponieważ w tym czasie pojawił się na zachodzie ruch feministyczny. Słowo „aniołowie” (posłańcy), wspomniane w tym wersecie, może się odnosić zarówno do upadłych aniołów, jak i do niebiańskich aniołów. Więc może to być przypomnienie, aby kobiety miały w pamięci upadłe anioły, które były nieposłuszne słowom Boga tylko w jednej sprawie, a może być też tak, jak to parafrazuje The Living Bible, że kobieta ma nakrywać głowę na znak podporządkowania się swojemu mężowi, aby widzieli to aniołowie w niebie i radowali się z tego powodu.

 

1 List do Koryntian 11:16 mówi, że każdy zbór, który należy do Boga będzie nalegał, aby kobiety, które się modlą lub prorokują, nakrywały głowy. Dwa tysiące lat temu Duch Święty wiedział, że dwadzieścia wieków później będzie to kontrowersyjna kwestia, dlatego natchnął apostoła Pawła, aby dopisał w tym wersecie, że jeśli jakaś kobieta będzie uporczywie trwać w nieposłuszeństwie, to on nie będzie się o to wykłócał i pozwoli jej trwać w jej nieposłuszeństwie i niekonsekwencji.

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

 

Niektórzy ludzie mówią, że nakrywanie głów nie jest istotne, bo to jest tylko symbol, ale równolegle twierdzą, że zanurzenie w wodzie i łamanie chleba jest istotne. 1 List do Koryntian 11:1-16 wyjaśnia znaczenie nakrywania głów przez kobiety, a druga połowa tego rozdziału (1Kor 11:20-34) wyjaśniają znaczenie łamania chleba. W ten sam sposób List do Rzymian 6 wyjaśnia znaczenie zanurzenia w wodzie. Czy można wobec tego powiedzieć, że Stół Pański i zanurzenie w wodzie też jest nieważne, bo to są tylko symbole? Jeśli uważasz, że zanurzenie w wodzie i łamanie chleba jest istotne dla wierzących osób, to jesteś niekonsekwentny jeśli twierdzisz, że nakrywanie głów nie jest istotne.

 

Niektórzy mogą powiedzieć, że nakrywanie głów przez kobiety jest wspomniane tylko jeden raz w Nowym Testamencie. Łamanie chleba też jest wspomniane tylko jeden raz w listach. Podobnie jak to, że Bóg miłuje nas tak samo, jak umiłował Jezusa. To też jest wspomniane tylko jeden raz (J 17:23). Ale jeden raz wystarczy, aby poznać ważną prawdę. Jeżeli Wszechmogący Bóg daje tylko raz jakieś polecenie w Piśmie, to całkowicie wystarcza, bo waga polecenia zależy od tego, kto je wydał, a nie od tego, ile razy to powiedział.

 

Gdy Daniel był w starożytnym Babilonie (Dn 1:8), to nadal go obowiązywało prawo koszerności, o którym Pismo mówi tylko raz (Kpł 11), a także słowo mówiące o piciu wina (Prz 23:31). W taki sam sposób my przestrzegamy przykazań Boga, żyjąc pośród babilońskiego Chrześcijaństwa; czy to małych czy dużych, bez względu na to, czy Biblia mówi o nich tylko raz, czy wiele razy.

 

Niektórzy twierdzą, że skoro Bóg kazał nam się modlić w każdym czasie (Łk 18:1; 1Tes 5:17), to znaczy, że kobieta powinna mieć też nakrytą głowę przez 24 godziny na dobę. Ale jeśli chcemy właściwie rozumieć Pismo, to zawsze musimy je czytać w kontekście. Cały fragment 1Kor 11:1-34 mówi o publicznych zgromadzeniach Kościoła, a wersety 16 i 18 to uściślają. Jest więc oczywiste, że gdy Duch Święty dawał to polecenie, to odnosił się do publicznych zgromadzeń. Jeśli będziesz nalegać, aby kobiety cały czas miały nakrytą głowę, to będziesz dodawać do Pisma.

 

Osoby, które uczą, że kobiety powinny nakrywać głowę przez 24h/dobę, nie są konsekwentne w swoim nauczaniu, ponieważ powinny też uczyć, że mężczyźni, którzy mają się modlić w każdym czasie, nigdy nie powinni nakrywać głów. Więc nigdy nie powinni zakładać czapek ani kapeluszy - ani podczas upału, ani podczas deszczu, ani podczas mrozu. Tacy nauczyciele powinni też uczyć, że kobiety mają mieć nakryte głowy nawet wtedy, gdy śpią i gdy biorą prysznic. Jeśli tego nie głoszą, to dowodzą, że są niekonsekwentni w swoim nauczaniu. Takich nauczycieli można sobie odpuścić.

 

Zauważyłem też, że wiele sióstr praktykujących nakrywanie głów przez 24h/dobę, nie nakrywa ich całkowicie. Nakrywają jedynie tylną część głowy lub zakrywają niewielką część włosów, które mają tak upięte w kok, że ich chwała nadal jest widoczna. Mały kawałek ubrania z tyłu głowy jest tylko wymówką, a nie nakryciem głowy, ponieważ ich głowa i ich chwała nadal jest odkryta. Takich pseudo nakryć używają kościelne legalistki, aby uspokoić swoje sumienia i pobożnie wyglądać w oczach innych ludzi. A ich pastorzy się temu nie sprzeciwiają, bo też są niekonsekwentni w swoim nauczaniu.

 

Niektórzy mówią, że w 1 Liście do Koryntian 11:15 włosy są nazwane nakryciem głowy. Jeśli człowiek rozumie nauczanie zawarte w pierwszych 14 wersetach tego rozdziału, wówczas rozumie też, że ten werset nie unieważnia tego nakazu wobec długowłosych kobiet. Paweł nie pisałby 15 wersetów tylko po to, aby zalecić kobietom noszenie długich włosów, bo taką myśl można ująć w jednym zdaniu. To czego czasami nie widać w naszych tłumaczeniach Biblii, jest bardzo jasno napisane w oryginale. Duch Święty natchnął Pawła, aby w wersecie 15 użył słowa peribolaion, które oznacza „okrycie” i jest też użyte w Liście do Hebrajczyków 1:12, podczas gdy wersecie 6 użył słowa katakalyptetai (nakrycie, zasłonięcie). Więc „okrycie” o którym jest mowa w wersecie 15 nie jest tym samym, co „nakrycie  lub zasłonięcie” z 6 wersetu i pozostałej części tego rozdziału.

 

Kolejnym dowodem jest to, że jeśli zakładamy, iż włosy są nakryciem, wówczas każdy mężczyzna, który się modli lub prorokuje musiałby mieć ogoloną głowę, jeśli chciałby być posłuszny Pismu, które zabrania mężczyźnie nakrywania głowy. Więc oczywistym przesłaniem Ducha Świętego w tym rozdziale jest to, że „okrycie”, które Bóg dał kobiecie jako jej chwałę, musi być zasłonięte „nakryciem”, gdy kobieta się modli lub prorokuje.

 

Należy mieć na uwadze też to, że jeśli człowiek ignoruje jakiekolwiek przykazanie zawarte w Piśmie (nawet to najmniejsze), to na pewno poniesie z tego powodu wieczną stratę (Obj 22:19), bo Jezus powiedział (Mt 5:19), że ci, którzy zignorują nawet najmniejsze przykazanie zawarte w Piśmie, w Królestwie Bożym będą nazwanymi ostatnimi. Napisano, że duchowe prawdy są zakryte przed ludźmi bystrymi i inteligentnymi, a objawiane są tylko pokornym niemowlętom (Mt 11:25; Mt 18:4). Dlatego nauka z 1 Listu do Koryntian 11:1-16 jest oczywista tylko dla tych, którzy są pokorni jak dzieci. Człowiek polegający na ludzkim rozumie i własnym intelekcie, zawsze będzie miał inne zdanie, niż oczywiste znaczenie tych wersetów.

 

Bóg poznaje naszą szczerość po tym, jaki mamy stosunek do tak prostych wersetów. On nie patrzy na to, czy człowiek rozumie wszystkie Jego Słowa, tylko na to, czy jest szczery i postępuje zgodnie z Jego Słowami, dlatego mówi: „Ja patrzę na tego, który jest pokorny, który ma skruszonego ducha i który z bojaźnią odnosi się do mojego słowa” (Iz 66:2). Jeśli jakaś siostra nadal ma wątpliwości co do tego, czego uczy ten fragment Pisma, to niech rozważy, czy lepiej będzie dla niej, jeśli będzie robiła mniej czy więcej, zwłaszcza jeśli nie jest to uciążliwe, ani nie wymaga wkładu finansowego.

 

Co kobieta może coś stracić przez nakrywanie głowy podczas modlitwy lub prorokowania? Nic. Ale pomyśl ile zyskasz nakrywając głowę, gdybyś przed trybunałem Chrystusowym odkryła, że to rzeczywiście było przykazanie Boga? Wtedy będziesz miała radość, że zadowoliłaś swojego Pana na ziemi wbrew temu, czego uczyli i co praktykowali inni. Ja wiem, że każda rozsądna kobieta nakrywa głowę podczas modlitwy i prorokowania.

 

W naszych zborach nie zmuszamy sióstr do nakrywania głów wbrew ich woli, bo jeśli ktoś robi to pod przymusem, wtedy jest to martwy uczynek, a Bóg miłuje tylko ochotnych dawców posłuszeństwa (2Kor 9:7). Nie osądzamy takiej siostry, bo zakładamy, że nie ma poznania w tej sprawie, ale jednocześnie nie pozwalamy, aby publicznie się modliła ani prorokowała w naszych zborach, ponieważ uważamy, że to jest przykazanie, które powinno być praktykowane we wszystkich „zgromadzeniach Bożych” (1Kor 11:16). Nie osądzamy innych zborów, jeśli w tym lub innym temacie postępują inaczej niż my, ale my boimy się Boga i chcemy Mu być w pełni posłuszni, nawet jeśli niektóre siostry lub ich mężowie są urażeni naszą postawą w tej sprawie, w rezultacie czego opuszczą nasze zbory. Jeśli ktoś chce pełnić wolę Jego, to pozna czy ta nauka jest z Boga (Jn 7:17).

 

 

                                                           Kto ma uszy chętne do słuchania, niechaj słucha. Amen.

 

 

                                                                                                          Zac Poonen

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA