OZNAKI POWROTU CHRYSTUSA

 

Od 1939 roku świat stał się inny, bo w tym roku wydarzyło się coś, co zapoczątkowało reakcję łańcuchową, która objęła wiele sfer życia ludzi, i która zakończy się dopiero podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Jezus powiedział, że oprócz Ojca, nikt nie zna dokładnego dnia ani godziny Jego powrotu. Ale powiedział też, że będziemy mogli rozpoznać ten czas po znakach, które poprzedzą Jego powrót (Mt 24:33-36). Dlatego musimy zwracać uwagę na takie znaki jak:

 

1.  Wojny (Mt 24:37)

 

W Ewangelii Mateusza 24:37 Jezus powiedział, że w dniach ostatnich będzie tak samo jak za dni Noego. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech czasów Noego była przemoc. „Ziemia była pełna bezprawia” (Rdz 6:11-13). To brzmi prawie jak opis naszych czasów. Terroryzm, porwania, zamieszki, morderstwa, podpalenia i wojny są teraz codziennością. Takich znaków mamy bardzo dużo. Zniesienie kary śmierci, na którą od zawsze byli skazywani mordercy (Rdz 9), spotęgowało tylko liczbę morderstw. Otwarcie się na przemoc i pokazywanie przemocy w dobrym świetle przez Hollywood, uczy ludzi przemocy od wczesnego dzieciństwa. Pojawienie się w latach 50-tych telewizji i w latach 70-tych taśm wideo, na szeroką skalę rozpowszechniło kult przemocy. Przyczyniła się do tego także popularność karate i wielu innych sztuk walki, które narażają ludzi na opętania demoniczne. Te wszystkie rzeczy zaczęły zalewać świat od 1939 roku, gdy szatan rozpętał drugą wojnę światową. Wzniecona w tamtym czasie nienawiść i gorycz, otwarła drzwi do ludzkich dusz milionom demonów, które zaatakowały ludzkość. Od 1939 roku, wojny stały są stałym elementem historii świata. W 1945 roku wybuchła pierwsza bomba atomowa, która zapoczątkowała erę nuklearną, wraz z jej wszystkimi konsekwencjami. Przed drugą wojną światową, świat nigdy nie widział tylu wojen, ani nie doświadczył tak wielkiej przemocy.

 

2.  Głód (Mt 24:7)

 

W historii ludzkości zawsze pojawiał się głód. Jednak od czasów drugiej wojny światowej, wraz ze wzrostem populacji, z głodu umarło na świecie więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Od 1950 roku, w wielu krajach regularnie zaczęły występować susze i nieurodzaj. I w miarę zbliżania końca czasów, będą one coraz częstsze.

 

3.  Klęski żywiołowe (Mt 24:7)

 

Pod koniec czasów można się spodziewać także takich naturalnych nieszczęść, jak: trzęsienia ziemi, powodzie, huragany i erupcje wulkanów. One też uległy nasileniu od czasu drugiej wojny światowej i stają się coraz częstsze.

 

4.   Wzrost wiedzy (Dn 12:4)

 

Daniel przepowiedział, że w czasach końca wzrośnie poznanie. Cała wiedza naukowa, którą człowiek zgromadził przez 5900 lat (od czasów Adama do 1939 roku), od 1939 roku wzrosła dwudziesto-krotnie. Gdybyśmy narysowali wykres obrazujący wzrost wiedzy naukowej, to przez 99% historii świata miałby on bardzo małe nachylenie, które w ostatnich czasach (będących zaledwie jednym procentem historii świata), gwałtownie wykonało dwudziestokrotny skok w górę. To jest kolejny wyraźny znak, wskazujący na bliski powrót Chrystusa.

 

5.  Podróżowanie po świecie (Dn 12:4)

 

Przez 5800 lat człowiek podróżował niemal w takim samym tempie. Głównie na grzbiecie zwierząt. Jeszcze w 1900 roku najszybsza prędkość, z jaką mógł podróżować człowiek, wynosiła zaledwie 80 km/h. Dzisiaj ludzie przemieszczają się w kosmosie z prędkością 38.000 km/h. Podróżowanie i globalna turystyka stały się popularne dopiero po drugiej wojnie światowej. Daniel zapowiedział to jako jeden ze znaków końca czasów, pisząc: „Wielu będzie biegać tu i tam, i wiedza się pomnoży” (Dn 12:4 - Textus Receptus - BG, PUBG, NKJ).

 

6.  Rozwiązłość seksualna (2Tm 3:4)

 

W tym fragmencie Paweł stwierdza bardzo wyraźnie, że w dniach ostatecznych ludzie będą bardziej miłowali rozkosze niż Boga. W czasach Noego, współżycie było drugą po przemocy, najchętniej wykonywaną czynnością (Rdz 6:2). To samo widzimy w dzisiejszym świecie. Rozwiązłość była obecna wśród ludzi od najstarszych czasów, ale nigdy nie czyniono tego tak jawnie i tak bezwstydnie jak dzisiaj. Pod tym względem standardy moralne zaczęły się obniżać na całym świecie, także po drugiej wojnie światowej. Powódź demonów zalała całą ziemię, a telewizja, kino i kasety wideo zaczęły służyć szatanowi do promowania kultu rozkoszy.

 

Paweł napisał, że w dniach ostatecznych, jedną z szatańskich nauk będzie zakaz zawierania małżeństw (1Tm 4:1-3). Dzisiaj można to dostrzec w dwóch skrajnościach. Jedną jest skrajna asceza niektórych religii (wschodu), które uczą, że świętość można osiągnąć tylko w stanie wolnym. Drugą skrajnością są ludzie, którzy nie zawierają związków małżeńskich, gdyż wolą żyć na "kocią łapę". Biblia mówi też, że w ostatnich dniach ludzie będą pozbawieni naturalnych uczuć (2Tm 3:3). Więc nic dziwnego, że dzisiaj wielu ludzi uznaje też aborcję za coś całkowicie słusznego. Z tego powodu wielu lekarzy ma dzisiaj na swoich rękach więcej krwi niemowląt pomordowanych podczas aborcji, niż Herod po rzezi w Betlejem (Mt 2:16).

 

Jezus powiedział, że podobnie było w Sodomie za czasów Lota, w której związki homoseksualne uznawano za coś całkowicie normalnego. „Ich zuchwałe oblicze świadczy przeciwko nim, a swojego grzechu nie ukrywają i chełpią się nim jak Sodomici” (Iz 3:9). Oto przyczyna, z powodu której Bóg odrzuca takich ludzi i wydaje na pastwę AIDS. Ta straszna choroba jest tylko częścią Bożego sądu nad tym grzechem (Rz 1:26-28). Uzależnienie milionów ludzi od narkotyków jest kolejnym dowodem, że pragnienie doznawania przyjemności wpędza to pokolenie w otchłań zatracenia.

 

7.  Bunt (2Tm 3:2)

 

Świat nigdy nie widział, aby na tak wielką skalę buntowały się dzieci, uczniowie przeciwstawiali się nauczycielom i pracownicy pracodawcom. To też się zaczęło, mniej więcej po drugiej wojnie światowej. Szkolnictwo wyższe spowodowało, że dzisiaj młodzież nie ma szacunku dla swoich rodziców i jest arogancka wobec starszych. Ten duchowy bunt przeniknął także do chrześcijaństwa. Dlatego na całym świecie można dzisiaj oglądać żenujące widowiska, w których pastorzy i starsi zborów będący na łasce młodych ludzi, nieustannie starają się zadowalać młodzież.

 

Po drugiej wojnie światowej, więcej kobiet niż kiedykolwiek wcześniej zaczęło pracować poza domem. Kobiety zaczęły się same utrzymywać, a to spowodowało, że większość z nich jest dzisiaj niezależnych i aroganckich, dlatego nie chcą zaakceptować zwierzchnictwa mężczyzn ani roli, którą wyznaczył im Bóg. Ten duchowy bunt również przeniknął do chrześcijaństwa. To wszystko pokazuje też, jak bardzo zakorzenił się i rozpowszechnił bunt przeciwko władzy.

 

Współczesne kobiety nie chcą być matkami, tak jak kiedyś. Po drugiej wojnie światowej, kobiety na całym świecie zaczęły zostawać premierami - co wcześniej było niespotykane. Równocześnie zaczęły zostawać starszymi zborów i pastorami, i zaczęły nauczać. To jest duch Izebel (Obj 2:20), któremu Kościół musi się przeciwstawiać całą swoją duchową mocą tak, jak w czasach Starego Testamentu Eliasz sprzeciwiał się Izebel (1Krl 20:21-23).

 

8.  Odejście od wiary (1Tm 4:1)

 

To jest bardzo ważny werset, szczególnie jeśli chodzi o jego kontekst. Duch tutaj wyraźnie stwierdza, że w czasach ostatecznych niektórzy odejdą od wiary. Poprzedni werset mówi o tajemnicy pobożnego życia (1Tm 3:16). Kościoły odeszły przede wszystkim od pobożności, co spowodowało, że chrześcijanie przestali być posłuszni przykazaniom Jezusa (szczególnie tym z Mt 5-7). A to z kolei doprowadziło do głoszenia fałszywej łaski. To wszystko było obecne już w pierwszym wieku, ale po drugiej wojnie światowej bardzo się nasiliło.

 

W ciągu ostatnich czterdziestu lat nasilił się też ruch ekumeniczny, w wyniku czego pojawiła fałszywa wiara i fałszywe dary Ducha Świętego. Jezus trzykrotnie ostrzegał o zwiedzeniach w dniach ostatecznych (Mt 24:5, 24:11, 24:24), mówiąc, że fałszywi prorocy będą zwodzić wybranych za pomocą znaków i cudów. Po 1945 roku pojawiło się w kościołach mnóstwo znaków i cudów, oraz tak zwanych "służb uzdrawiania", z których większość czyni fałszywe znaki i cuda, przed którymi wyraźnie ostrzegał Jezus. Dzisiaj już widać, że zostało nimi zwiedzionych wielu wierzących, ponieważ są czynione w imieniu Jezusa. Te osoby nie wnikały, czy człowiek, który je czyni ma bojaźń Bożą i czy tak, jak apostołowie, uczy przestrzegania wszystkich przykazań Jezusa. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego oni zostali zwiedzeni, to otwórz 13 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa i przeczytaj pierwsze cztery wersety (5Moj 13:1-4).

 

9.   Izrael (Łk 21:29-32)

 

Jezus mówi w tym fragmencie o drzewie wypuszczającym liście - symbolizującym niezależność narodów. Nigdy wcześniej nie działo się to na tak wielką skalę, jak od 1945 roku. Indie odzyskały niepodległość w 1947 roku, ale po 1945 roku, niepodległość uzyskało też wiele innych narodów. Jednak Jezus kazał nam patrzeć przede wszystkim na drzewo figowe, czyli na Izrael (Łk 21:29). Jezus przyszedł do drzewa figowego, którym jest Izrael i szukał na nim owoców, jednak widział na nim same liście, które obrazują bezowocne obrzędy religijne, dlatego je przeklął i ono uschło (Mt 21:19).

 

Czterdzieści lat po ukrzyżowaniu Jezusa, Bóg pozwolił aby Jerozolimę zdobyła Rzymska armia i pod dowództwem generała Tytusa Flawiusza zburzyła żydowską świątynię. Następnie żydzi zostali rozproszeni w najdalsze zakątki ziemi, a drzewo figowe pozostawało uschnięte przez prawie 1900 lat.

 

Jezus powiedział abyśmy patrzeli, kiedy to drzewo ponownie wypuści liście. Wymordowanie milionów żydów podczas drugiej wojny światowej wzbudziło na świecie współczucie dla żydów i spowodowało, że w 1948 roku wielu żydów ponownie mogło wrócić do swojej ojczyzny. Drzewo figowe ponownie zaczęło wypuszczać liście, a w czerwcu 1967 roku Izrael odzyskał Jerozolimę. Jezus powiedział, że Jerozolima będzie rządzona przez pogan tak długo, aż „dopełnią się czasy pogan” (Łk 21:24). Więc żyjemy w czasie, o którym mówił Jezus.

 

Schemat czasu u Boga

 

Bóg dał człowiekowi sześć dni na pracę, a siódmy dzień na odpoczynek. U Pana jeden dzień, jest jak 1000 ziemskich lat (2Ptr 3:8). To daje człowiekowi 6000 lat pracy, a siódme 1000 lat będzie czasem odpoczynku, podczas którego Jezus będzie królował na ziemi (Tysiącletnie Królestwo). Od Adama do przyjścia Chrystusa minęło około 4000 lat. Teraz mija 2000 lat odkąd Chrystus przyszedł na ziemię i to będzie koniec „sześciu dni” panowania człowieka na ziemi.

 

Na pustyni, Bóg dał Izraelitom dwa dni na oczyszczenie się, a trzeciego dnia zstąpił na górę Synaj (Wj 19:10-11 i 16-18). Kościół też dostał 2 dni (2000 lat) na uświęcenie się i przygotowanie na przyjście Pana. „Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem” (Oz 6:2).

 

Odpowiedzialność człowieka

 

Aby być gotowym na powrót Chrystusa, musisz przede wszystkim odwrócić się od wszystkich swoich grzechów, o których wiesz, że są grzechami i przyznać się przed Bogiem, że jesteś winnym grzesznikiem. Musisz też wierzyć, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu i wziął na siebie karę za wszystkie Twoje grzechy, a następnie powstał z martwych i dzisiaj żyje w niebie. Poproś Go, aby wybaczył Ci wszystkie grzechy i przyszedł do Twojego życia jako Twój Pan i Zbawiciel, i aby uczynił Cię dzieckiem Bożym.

 

„Każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, ten się oczyszcza, aby był czysty, jak On jest czysty” (1J 3:3).

 

Zgodnie z tym wersetem, jedynym dowodem, że czekasz na powrót Chrystusa jest to, że oczyszczasz się ze swoich grzechów i że masz zamiar to robić tak długo, aż osiągniesz Boży standard świętości. W dniu Pięćdziesiątnicy został nam dany Duch Święty po to, aby ukazał nam w Słowie Bożym, niczym w lustrze, chwałę Chrystusa i stopniowo przemieniał nas na Jego podobieństwo z jednego stopnia chwały, w kolejny stopień chwały, itd. (2Kor 3:18).

 

Dwa wezwania Ducha Świętego

 

W ostatniej księdze, Biblia kończy się dwoma wezwaniami Ducha Świętego. Do ludzi niewierzących Duch Święty mówi: „Przyjdź” - czyli uwierz w Jezusa Chrystusa i pokutuj (Obj 22:17). A do osób wierzących Duch Święty mówi: Bądź oblubienicą Jezusa Chrystusa i „zwyciężaj” (Obj 2:7 do 3:21).

 

 

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki brata Zac Poonen’a, pt: Młode Wino w Nowych Bukłakach.

 

tł. www.chlebznieba.pl ©

 

Poprzedni fragment:  CECHY SEKT

 

Kolejny fragment:  GOTOWOŚĆ NA POWRÓT CHRYSTUSA

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA